Deklaracja dostępności

Zakładki podstawowe

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach zobowiązuje się zapewnić dostępność Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony podmiotowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Daty publikacji i aktualizacji

Na obu serwisach daty publikacji i aktualizacji są aktualizowane na bieżąco, według potrzeb.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

- niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo,

- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony,

- część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ponadto

- pliki wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,

- treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia deklaracji dostępności i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje o dostępności tłumacza języka migowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie ma możliwości tłumaczenia treści na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością Biuletynu Informacji Publicznej lub serwisu podmiotowego prosimy o kontakt.

Osobą wskazaną do kontaktu jest Dorota Gajewska: dorota.gajewska@gops.bialeblota.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 52 34 94 819.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać drogą e-mailową: biuro@gops.bialeblota.pl

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się przy ulicy Betonowej 1A. Budynek jest dwukondygnacyjny, obejmuje budynek główny i część dobudowaną. Ośrodek zajmuje pierwszą kondygnację budynku oraz parter i dwie kondygnacje części dobudowanej, która wyróżnia się kolorem od budynku głównego. Ciągi piesze prowadzące do wejść budynku są w dobrym stanie technicznym.

W odległości ok. 800 metrów znajduje się komunikacja publiczna – autobus miejski i PKS. Usytuowanie budynku umożliwia bezproblemowe dotarcie wszystkim osobom, również osobom ze szczególnymi potrzebami.

Budynek posiada dwa wejścia GOPS: wejście główne, od ulicy (część dobudowana) oraz wejście boczne, od strony parkingu. Wejścia są wyraźnie oznakowane czerwoną tablicą informacyjną.

Wejście główne – do wejścia prowadzą 5-stopniowe schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Schody wyposażone zostały w obustronną balustradę.

Strefa wejściowa jest zadaszona. Drzwi wejściowe są jednoskrzydłowe, o odpowiedniej szerokości i wyróżniają się na tle elewacji budynku. Przy wejściu zainstalowano domofon, za pośrednictwem którego osoba niepełnosprawna może wezwać pracownika GOPS-u. Pracownik urzędu po zdefiniowaniu potrzeb osoby niepełnosprawnej realizuje je bądź zawiadamia merytorycznego pracownika GOPS-u, który prowadzi dalszą obsługę osoby niepełnosprawnej i służy pomocą w opuszczeniu budynku GOPS-u.Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych, osób z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych osób, które zgłaszają taką potrzebę.

Za drzwiami wejściowymi znajduje się wiatrołap, w którym zamontowano jednostronną poręcz. Za wiatrołapem znajdują się przeszklone drzwi prowadzące do holu z dużą przestrzenią manewrową. Drzwi nie są skontrastowane.

Przed budynkiem znajduje się 1 wydzielone miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością, oznaczone znakami poziomymi i znakiem pionowym.

Wejście boczne – do wejścia prowadzą dwustronne 3- stopniowe schody, przy których zamontowana jest jednostronna balustrada.  Brak rozwiązania umożliwiającego wejście osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Strefa wejściowa jest zadaszona. Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe, o odpowiedniej szerokości i wyróżniają się na tle elewacji budynku.

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe, usytuowane od strony wejścia głównego i przy wejściu bocznym. Biegi schodów oraz spoczniki nie spełniają obowiązujących norm. Schody wyposażone są w balustrady oraz poręcze.

Platforma dla osób niepełnosprawnych jest dostępna w holu, od strony wejścia głównegoi umożliwia dostanie się na każdą kondygnację budynku.

Przycisk przywołania umiejscowiony został na odpowiedniej wysokości, która pozwala na samodzielne korzystanie z windy przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Panel dyspozycji posiada duże, oznaczone wypukłymi cyframi przyciski sterownicze, co stanowi ułatwienie dla osób z dysfunkcją wzroku. Dźwig został wyposażony w komunikator głosowy informujący o danym poziomie postoju oraz zamykaniu i otwieraniu drzwi. W przypadku awarii windy lub problemu z obsługą jest możliwość wezwania pracownika GOPS-u przy użyciu telefonu zamontowanego przy panelu sterowania.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych usytuowana jest w holu, od strony wejścia głównego, obok windy. Toaleta ma dużą przestrzeń manewrową dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich czy korzystających z przedmiotów ortopedycznych. Drzwi są odpowiedniej szerokości, wejście nie ma progu. Włącznik światła jest umiejscowiony na odpowiedniej wysokości. Umywalka jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach (odpowiednia przestrzeń pod umywalką). Przy misce ustępowej zamontowane są obustronne uchwyty uchylne. Klucz do toalety jest dostępny w sekretariacie GOPS. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest oznaczona tabliczką informacyjną z piktogramem. Toaleta nie posiada przycisku alarmującego. Brak jest wyznaczonego miejsca dla opiekuna z dzieckiem.

Kasa dla klientów znajdują się w holu, od strony wejścia głównego budynku. Duża przestrzeń przed okienkiem kasowym pozwala na swobodne przemieszczanie się. Okienko kasowe usytuowane jest na odpowiedniej wysokości i umożliwia swobodne korzystanie z niego przez osoby poruszające się na wózkach lub niskiego wzrostu. Kasa nie jest dostosowana na potrzeby osób z dysfunkcją słuchu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Ciągi komunikacyjne nie mają utrudnień w postaci progów oraz mają odpowiednią szerokość. Niewysoki próg występują jedynie przy wejściu do pomieszczenia socjalnego i toalet dla pracowników oraz przy wyjściu ewakuacyjnym prowadzącym na klatkę schodową, usytuowaną przy wejściu bocznym budynku.

Obsługa Klientów odbywa się w wyznaczonym na parterze biurze obsługi klienta oraz w pomieszczeniach biurowych na piętrach. Dostęp do pokoi nie jest utrudniony, drzwi są odpowiedniej szerokości, brak progów. Część pomieszczeń biurowych wyposażona jest w biurka z dostawką, zapewniające dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek posiada 3 drogi ewakuacyjne, dobrze oznakowane w postaci strzałek i piktogramów.

 

2. Warsztat Terapii Zajęciowej „Dąb” w Białych Błotach

Siedziba Warsztatu Terapii Zajęciowej "Dąb" znajduje się przy ulicy Szubińskiej 87D.

Budynek jest obiektem parterowym. Ciągi piesze prowadzące do wejścia są w dobrym stanie technicznym.

W odległości ok. 300 metrów znajduje się komunikacja publiczna – autobus miejski i PKS.

Budynek posiada dwa wejścia: wejście główne i wejście tylne.

Wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, szczególnie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - brak barier architektonicznych. Strefa wejściowa jest zadaszona. Za drzwiami wejściowymi znajduje się wiatrołap.

Wejście tylne do budynku wychodzi na wydzieloną przestrzeń pełniącą funkcję ogrodu, posiada niewielki próg.

Przed budynkiem znajdują się 3 wydzielone miejsca parkingowe przeznaczone dla osóbz niepełnosprawnością, oznaczone znakami poziomymi i znakiem pionowym.

Korytarz główny, dzielący wejście główne i tylne,  prowadzi do poszczególnych pomieszczeń.

Ciągi komunikacyjne nie mają utrudnień w postaci progów, mają odpowiednią szerokość, zgodną z warunkami technicznymi i nie posiadają elementów zawężających ich szerokość.

W budynku znajdują się dwie toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Toaleta usytuowana w korytarzu głównym posiada dwie wydzielone kabiny wc oraz dwie umywalki dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Przy wc zamontowane są stałe uchwyty i poręcze. W toalecie znajduje się również prysznic. Brak jest przycisku alarmującego.

Toaleta, zlokalizowana przy gabinecie psychologa, ma odpowiednią przestrzeń manewrową. Umywalka jest dostosowana dla osób poruszających się na wózkach (odpowiednia przestrzeń pod umywalką), dodatkowo posiada przedłużony mieszalnik baterii. Przy wc i umywalce zamontowane są obustronne uchwyty, z czego przy umywalce są uchylne. W toalecie znajduje się strefa prysznicowa, która  wyposażona została w poręcz, zamontowaną na ścianie. Toaleta nie posiada przycisku alarmującego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek posiada 2 drogi ewakuacyjne, dobrze oznakowane w postaci strzałek i piktogramów.

W ogólnodostępnym miejscu w obiekcie znajduje się całościowy plan budynku z zaznaczonymi drogami ewakuacji.     

 

3. Świetlica Socjoterapeutyczna „Małgosia” w Cielu

Świetlica Socjoterapeutyczna znajduje się na wysokim parterze wolnostojącego budynku przy ul. Ogrody 1. Ciąg pieszy prowadzący do wejścia na teren przyległy do świetlicy jest w złym stanie technicznym i tylko na wysokości posesji, nie łączy się z innym ciągiem pieszym. Ciąg pieszy na posesji jest w dobrym stanie.

W odległości nieprzekraczającej 150 metrów znajduje się komunikacja publiczna – miejski autobus.

Budynek posiada dwa wejścia: wejście główne od strony ulicy oraz wejście tylne.

Wejście główne – do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Schody wyposażone zostały w obustronną balustradę. Strefa wejściowa jest zadaszona. Za drzwiami wejściowymi znajduje się wiatrołap. Drzwi wejściowe zewnętrzne i wewnętrzne mają odpowiednią szerokość, nie zostały skontrastowane.

Do wejścia na tyłach budynku prowadzą schody, przy których zamontowana jest obustronna balustrada.  Brak rozwiązania umożliwiającego wejście osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Przy obiekcie nie ma wyodrębnionego parkingu, jest możliwość zaparkowania na trawniku, wzdłuż posesji.

Hol główny został zaaranżowany w sposób logiczny i przewidywalny. Żadne elementy nie zawężają ciągów komunikacyjnych.

Ciągi komunikacyjne mają utrudnienia w postaci niewysokich progów przy wejściu do toalet i ogrodu zimowego.

Toalety nie zostały dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Drzwi są odpowiedniej szerokości, wejście ma próg. Toalety nie posiadają przycisku alarmującego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek posiada 2 drogi ewakuacyjne, dobrze oznakowane w postaci strzałek i piktogramów.                   

W holu świetlicy znajduje się ogólna informacja o planie ewakuacji.

 

4. Ośrodek Wsparcia i Integracji w Kruszynie Krajeńskim

Ośrodek Wsparcia i Integracji znajduje się na parterze wolnostojącego budynku przyul. Świerkowej 3. Nie ma ciągu pieszego, który prowadziłby do posesji ośrodka. Na terenie ośrodka jest chodnik w dobrym stanie technicznym.

Dojazd do ośrodka środkami komunikacji publicznej jest utrudniony.

Przy obiekcie nie ma wyodrębnionego parkingu.

Ośrodek posiada 1 wejście, do którego prowadzą 8-stopniowe schody, wyposażone w obustronną balustradę. Strefa wejściowa jest zadaszona. Za drzwiami wejściowymi znajduje się wiatrołap. Drzwi wejściowe zewnętrzne i wewnętrzne mają odpowiednią szerokość, nie zostały skontrastowane.

Hol główny został zaaranżowany w sposób logiczny i przewidywalny. Żadne elementy nie zawężają ciągów komunikacyjnych.

Ciągi komunikacyjne nie mają utrudnień w postaci progów.

Toalety nie zostały dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Drzwi są odpowiedniej szerokości, jednak elementy zawężają ciąg komunikacyjny, co utrudnia korzystanie z toalety przez osoby niepełnosprawne na wózku inwalidzkim. Toalety nie posiadają przycisku alarmującego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek posiada 1 drogę ewakuacyjną, dobrze oznakowaną w postaci strzałek i piktogramów.

 

5. Ośrodek Wsparcia i Integracji w Trzcińcu

Ośrodek Wsparcia i Integracji znajduje się na parterze wolnostojącego budynku przyul. Gminnej 19. Ciąg pieszy prowadzący do wejścia ośrodka jest w dobrym stanie technicznym.

W odległości nieprzekraczającej 1000 metrów znajduje się komunikacja publiczna – miejski autobus, pociąg.

Przy obiekcie nie ma wyodrębnionego parkingu.

Ośrodek posiada 1 wejście od strony ulicy.  Do budynku prowadzą 4-stopniowe schody,  które wyposażone zostały w jednostronną balustradę i podjazd dla wózków. Strefa wejściowa jest zadaszona. Drzwi wejściowe mają odpowiednią szerokość, nie zostały skontrastowane.

Ciągi komunikacyjne nie mają utrudnień w postaci progów.

Toalety nie zostały dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Drzwi są odpowiedniej szerokości, jednak elementy zawężają ciąg komunikacyjny, co utrudnia korzystanie z toalety przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim. Toaleta nie posiada przycisku alarmującego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek posiada 1 drogę ewakuacyjną, dobrze oznakowaną w postaci strzałek i piktogramów.

 

6. Ośrodek Wsparcia i Integracji w Murowańcu

Ośrodek Wsparcia i Integracji znajduje się na parterze wolnostojącego budynku przy ul. Staroszkolnej 13. Ciąg pieszy prowadzący do wejścia ośrodka jest w dobrym stanie technicznym.

W odległości nieprzekraczającej 500 metrów znajduje się komunikacja publiczna – miejski autobus.

Przy obiekcie nie ma wyodrębnionego parkingu.

Ośrodek posiada 1 wejście od strony ulicy. Do budynku prowadzą 3-stopniowe schody, które wyposażone zostały w jednostronną balustradę. Strefa wejściowa jest zadaszona. Drzwi wejściowe mają odpowiednią szerokość, nie zostały skontrastowane. Żadne elementy nie zawężają ciągów komunikacyjnych.

Ciągi komunikacyjne nie mają utrudnień w postaci progów.

Toalety nie zostały dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Drzwi są odpowiedniej szerokości. Toalety nie posiadają przycisku alarmującego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek posiada 1 drogę ewakuacyjną, dobrze oznakowaną w postaci strzałek i piktogramów.

W holu budynku znajduje się ogólna informacja o planie ewakuacji.