Deklaracja dostępności

Zakładki podstawowe

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach zobowiązuje się zapewnić dostępność Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony podmiotowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji deklaracji dostępności: 19.11.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.03.2022 r.

Na obu serwisach daty publikacji i aktualizacji są aktualizowane na bieżąco, według potrzeb.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

- niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo,

- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony,

- część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ponadto

- pliki wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,

- treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia deklaracji dostępności i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje o dostępności tłumacza języka migowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie ma możliwości tłumaczenia treści na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością Biuletynu Informacji Publicznej lub serwisu podmiotowego prosimy o kontakt.

Osobą wskazaną do kontaktu jest Dorota Gajewska: dorota.gajewska@gops.bialeblota.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 52 34 94 819.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać drogą e-mailową: biuro@gops.bialeblota.pl

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

1. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYCH BŁOTACH

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się przy ulicy Betonowej 1A. Budynek jest dwukondygnacyjny, obejmuje budynek główny i część dobudowaną. Ośrodek zajmuje całą pierwszą kondygnację głównego budynku oraz parter i dwie kondygnacje części dobudowanej, która wyróżnia się kolorem od budynku głównego. Ciągi piesze prowadzące do wejść budynku są w dobrym stanie technicznym.

W odległości ok. 800 metrów znajduje się komunikacja publiczna – autobus miejski i PKS. Usytuowanie budynku umożliwia bezproblemowe dotarcie wszystkim osobom, również osobom ze szczególnymi potrzebami.
Budynek posiada dwa wejścia GOPS: wejście główne, od ulicy (część dobudowana) oraz wejście boczne, od strony parkingu. Wejścia są wyraźnie oznakowane czerwoną tablicą informacyjną.

Wejście główne przeznaczone jest dla klientów Ośrodka. Do wejścia prowadzą 5-stopniowe schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych wyposażone zostały w obustronną balustradę. Balustrady zostały oznaczone informacją w czarnodruku i w alfabecie Braille'a o kierunku wejścia/zejścia oraz ilości stopni schodów. Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodów oznaczone są kontrastowymi nakładkami z warstwą antypoślizgową. Przed pierwszym stopniem schodów oraz na spoczniku schodów zostały zamontowane kontrastowe pasy ostrzegawcze. Podjazd dla osób niepełnosprawnych również został oznaczony kontrastowymi pasami z warstwą antypoślizgową.
Strefa wejściowa jest zadaszona. Drzwi wejściowe są automatycznie otwierane. Dodatkowo drzwi wejściowe zostały wyposażone w duży kontrastowy pochwyt stanowiący ułatwienie dla użytkowników z ograniczeniami w polu manewru rąk. Przeszklenia drzwi wejściowych są oznaczone dwoma kontrastowymi pasami.

Przy drzwiach wejściowych znajduje się wideodomofon za pośrednictwem którego osoba niepełnosprawna może wezwać pracownika GOPS-u. Pracownik Ośrodka po zdefiniowaniu potrzeb osoby niepełnosprawnej realizuje je, bądź zawiadamia merytorycznego pracownika GOPS-u, który prowadzi dalszą obsługę osoby niepełnosprawnej i służy pomocą w opuszczeniu budynku GOPS-u. Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych, osób z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych osób, które zgłaszają taką potrzebę.

Za drzwiami wejściowymi znajduje się wiatrołap, w którym zamontowano jednostronną poręcz. Za wiatrołapem znajdują się drzwi automatycznie otwierane prowadzące do holu z dużą przestrzenią manewrową. Drzwi są skontrastowane dwoma czarnymi pasami.

Przed budynkiem znajduje się 1 wydzielone miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością, oznaczone znakami poziomymi i znakiem pionowym.

Wejście boczne przeznaczone jest dla pracowników GOPS. Do wejścia prowadzą dwustronne 3-stopniowe schody, przy których zamontowana jest jednostronna balustrada.  Brak rozwiązania umożliwiającego wejście osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe usytuowane od strony wejścia głównego i przy wejściu bocznym. Klatka schodowa od strony wejścia głównego jest dostępna dla klientów Ośrodka. Przed pierwszym stopniem schodów i na spocznikach schodów zostały zamontowane kontrastowe pasy ostrzegawcze. Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodów oznaczone są kontrastowymi nakładkami z warstwą antypoślizgową. Na poręczach schodów znajdują się oznaczenia w czarnodruku i w alfabecie Braille'a o numerze kondygnacji oraz ilości stopni schodów.

Platforma dla osób niepełnosprawnych jest dostępna w holu, od strony wejścia głównego i umożliwia dostanie się na każdą kondygnację budynku. Przycisk przywołania dźwigu umiejscowiony został na odpowiedniej wysokości, która pozwala na samodzielne korzystanie z windy przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Panel dyspozycji posiada duże, oznaczone wypukłymi cyframi przyciski sterownicze, co stanowi ułatwienie dla osób z dysfunkcją wzroku. Dźwig został wyposażony w komunikator głosowy informujący o danym poziomie postoju oraz zamykaniu i otwieraniu drzwi. W przypadku awarii windy lub problemu z obsługą jest możliwość wezwania pracownika GOPS-u przy użyciu telefonu zamontowanego przy panelu sterowania. Drzwi do kabiny dźwigu oraz jego framugi zostały skontrastowane w stosunku do ściany, na której się znajdują.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz opiekuna z dzieckiem usytuowana jest w holu, od strony wejścia głównego. Toaleta ma dużą przestrzeń manewrową dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich czy korzystających z przedmiotów ortopedycznych. Umywalka oraz misa ustępowa dostosowane są do osób z niepełnosprawnością. Po obu stronach umywalki i misy ustępowej zamontowane są pochwyty. Podajnik mydła i płynu do dezynfekcji są zautomatyzowane. W toalecie znajduje się przewijak dla niemowląt.  Pomieszczenie toalety wyposażone jest w linkę wzywania pomocy.

Kasa dla klientów znajdują się w holu, od strony wejścia głównego budynku. Duża przestrzeń przed okienkiem kasowym pozwala na swobodne przemieszczanie się. Okienko kasowe usytuowane jest na odpowiedniej wysokości i umożliwia swobodne korzystanie z niego przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich lub niskiego wzrostu.

Obsługa Klientów odbywa się w wyznaczonym na parterze punkcie obsługi klienta. Pomieszczenie jest częściowo dostosowane do osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Ciągi komunikacyjne oraz wejścia/wyjścia ważniejszych pomieszczeń Ośrodka zostały oznaczone  kontrastowymi polami uwagi.

Wszystkiepomieszczenia są czytelnie oznaczone za pomocą tabliczek informacyjnych zawierających opis pomieszczeń w alfabecie Braille'a oraz znaczniki NFC i QR, umożliwiające osobom z dysfunkcją wzroku poruszanie się po obiekcie dzięki aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym.

Na każdej kondygnacji budynku znajduje się dotykowy plan rozmieszczenia pomieszczeń oraz dróg ewakuacji (plan tyflograficzny).

GOPS został wyposażony w nowoczesny system YourWay, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą poruszać się po Ośrodku samodzielnie. Obsługa systemu odbywa się za pomocą darmowej aplikacji dostępnej na oprogramowanie urządzeń mobilnych. Dzięki informacjom tekstowym wysłanym na urządzenie mobilne oraz ogłaszanym przez głośnik zainstalowany w nadajniku zamontowanym na zewnątrz budynku, osoba z niepełnosprawnością wzroku nie tylko wie jak w danej przestrzeni się poruszać, ale otrzymuje również informację o przeznaczeniu konkretnego miejsca.

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

 

2. WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „DĄB” W BIAŁYCH BŁOTACH

Siedziba Warsztatu Terapii Zajęciowej "Dąb" znajduje się przy ulicy Szubińskiej 87D.

Budynek jest obiektem parterowym. Ciągi piesze prowadzące do wejścia są w dobrym stanie technicznym.

W odległości ok. 300 metrów znajduje się komunikacja publiczna – autobus miejski i PKS.

Budynek posiada dwa wejścia: wejście główne i wejście tylne od strony ogrodu.

Wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, szczególnie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe są automatycznie otwierane. Przy drzwiach wejściowych znajduje się wideodomofon do celu przywołania pracownika placówki, który udzieli pomocy osobie niepełnosprawnej. Wejścia do placówki zostały oznaczone kontrastowymi pasami ostrzegawczymi.

Wejście tylne do budynku wychodzi na wydzieloną przestrzeń pełniącą funkcję ogrodu. Przy wejściu do budynku zamontowana została jednostronna balustrada. Wejście zostało oznaczone kontrastowym pasem ostrzegawczym.

Przed budynkiem znajdują się 2 wydzielone miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością oraz dla opiekunów z małym dzieckiem. Miejsca postojowe oznaczone są znakami poziomymi i znakiem pionowym.

Korytarz główny placówki prowadzi do pomieszczeń biurowych oraz pracowni, w których odbywają się zajęcia dla uczestników warsztatu.

W budynku znajdują się dwie toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością, w tym jedna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toalety są wyposażone w przycisk wzywania pomocy.

Wszystkie pomieszczenia są czytelnie oznaczone za pomocą tabliczek informacyjnych zawierających opis pomieszczeń w alfabecie Braille'a oraz znaczniki NFC i QR, umożliwiające osobom z dysfunkcją wzroku poruszanie się po obiekcie dzięki aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym.

W korytarzu głównym znajduje się dotykowy plan budynku oraz dróg ewakuacji (plan tyflograficzny).

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

 

3. ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA „MAŁGOSIA” W CIELU

Świetlica Socjoterapeutyczna znajduje się na wysokim parterze wolnostojącego budynku przy ul. Ogrody 1.  Ciąg pieszy na posesji jest w dobrym stanie.

W odległości nieprzekraczającej 150 metrów znajduje się komunikacja publiczna – miejski autobus.

Budynek posiada dwa wejścia: wejście główne od strony ulicy oraz wejście tylne, które prowadzi na teren z wydzielonym placem zabaw.

Wejście główne – do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Schody wyposażone zostały w obustronną balustradę. Strefa wejściowa jest zadaszona. Drzwi wejściowe są automatycznie otwierane. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek do celu przywołania pracownika placówki, który udzieli pomocy osobie niepełnosprawnej.

Do wejścia na tyłach budynku prowadzą schody, przy których zamontowana jest obustronna balustrada.  Brak rozwiązania umożliwiającego wejście osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Przy obiekcie brak  wyodrębnionego miejsca parkingowego.

Hol główny został zaaranżowany w sposób logiczny i przewidywalny. Żadne elementy nie zawężają ciągów komunikacyjnych.

Toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Toalety nie posiadają przycisku wzywania pomocy.

Budynek posiada 2 drogi ewakuacyjne, dobrze oznakowane w postaci strzałek i piktogramów.   W holu świetlicy znajduje się ogólna informacja o planie ewakuacji.

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

 

4. OŚRODEK WSPARCIA I INTEGRACJI W KRUSZYNIE KRAJEŃSKIM

Ośrodek Wsparcia i Integracji znajduje się na parterze wolnostojącego budynku przy ul. Świerkowej 3. Nie ma ciągu pieszego, który prowadziłby do posesji ośrodka. Na terenie ośrodka jest chodnik w dobrym stanie technicznym.

Dojazd do ośrodka środkami komunikacji publicznej jest utrudniony.

Przy obiekcie brak wyodrębnionego miejsca parkingowego.

Ośrodek posiada jedno wejście, do którego prowadzą 8-stopniowe schody, wyposażone w obustronną balustradę. Balustrady zostały oznaczone informacją w czarnodruku i w alfabecie Braille'a o kierunku wejścia/zejścia oraz ilości stopni schodów. Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodów oznaczone są kontrastowymi nakładkami z warstwą antypoślizgową. Przed pierwszym stopniem schodów oraz na spoczniku schodów zostały zamontowane kontrastowe pasy ostrzegawcze.

Strefa wejściowa jest zadaszona. Drzwi wejściowe mają odpowiednią szerokość. Przy drzwiach wejściowych znajduje się wideodomofon do celu przywołania pracownika placówki, który udzieli pomocy osobie niepełnosprawnej.

Hol główny został zaaranżowany w sposób logiczny i przewidywalny. Żadne elementy nie zawężają ciągów komunikacyjnych. Ciągi komunikacyjne nie mają utrudnień w postaci progów.

Toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Toalety posiadają przycisk wzywania pomocy.

Wszystkie pomieszczenia są czytelnie oznaczone za pomocą tabliczek informacyjnych zawierających opis pomieszczeń w alfabecie Braille'a oraz znaczniki NFC i QR, umożliwiające osobom z dysfunkcją wzroku poruszanie się po obiekcie dzięki aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym.

Budynek posiada 1 drogę ewakuacyjną, dobrze oznakowaną w postaci strzałek i piktogramów.

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

 

5. OŚRODEK WSPARCIA I INTEGRACJI W TRZCIŃCU

Ośrodek Wsparcia i Integracji znajduje się na parterze wolnostojącego budynku przy ul. Gminnej 19. Ciąg pieszy prowadzący do wejścia ośrodka jest w dobrym stanie technicznym.

W odległości nieprzekraczającej 1000 metrów znajduje się komunikacja publiczna – miejski autobus, pociąg.

Przy obiekcie brak wyodrębnionego miejsca parkingowego.

Ośrodek posiada jedno wejście od strony ulicy.  Do budynku prowadzą 4-stopniowe schody oraz podjazd dla wózków dziecięcych, które wyposażone zostały w obustronną balustradę. Balustrady zostały oznaczone informacją w czarnodruku i w alfabecie Braille'a o kierunku wejścia/zejścia oraz ilości stopni schodów. Krawędzie wszystkich stopni biegu schodów oraz podjazdu dla wózków oznaczone są kontrastowymi nakładkami z warstwą antypoślizgową. Przed wejściem na teren Ośrodka oraz przed pierwszym stopniem schodów i na spoczniku schodów zostały zamontowane kontrastowe pasy ostrzegawcze.

Strefa wejściowa jest zadaszona. Drzwi wejściowe mają odpowiednią szerokość. Przy drzwiach wejściowych znajduje się wideodomofon do celu przywołania pracownika placówki, który udzieli pomocy osobie niepełnosprawnej.

Ciągi komunikacyjne nie mają utrudnień w postaci progów.

Toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Toalety posiadają przycisk wzywania pomocy.

Wszystkie pomieszczenia są czytelnie oznaczone za pomocą tabliczek informacyjnych zawierających opis pomieszczeń w alfabecie Braille'a oraz znaczniki NFC i QR, umożliwiające osobom z dysfunkcją wzroku poruszanie się po obiekcie dzięki aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym.

Budynek posiada 1 drogę ewakuacyjną, dobrze oznakowaną w postaci strzałek i piktogramów.

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

 

6. OŚRODEK WSPARCIA I INTEGRACJI W MUROWAŃCU

Ośrodek Wsparcia i Integracji znajduje się na parterze wolnostojącego budynku przy ul. Staroszkolnej 13. Ciąg pieszy prowadzący do wejścia ośrodka jest w dobrym stanie technicznym.

W odległości nieprzekraczającej 500 metrów znajduje się komunikacja publiczna – miejski autobus.

Przy obiekcie brak wyodrębnionego parkingu.

Ośrodek posiada 1 wejście od strony ulicy. Do budynku prowadzą dwustronne 3-stopniowe schody, które wyposażone zostały w obustronną balustradę. Balustrady zostały oznaczone informacją w czarnodruku i w alfabecie Braille'a o kierunku wejścia/zejścia oraz ilości stopni schodów. Krawędzie wszystkich stopni biegu schodów oznaczone są kontrastowymi nakładkami z warstwą antypoślizgową. Przed pierwszym stopniem schodów i na spoczniku schodów zostały zamontowane kontrastowe pasy ostrzegawcze.

Strefa wejściowa jest zadaszona. Drzwi wejściowe mają odpowiednią szerokość. Przy drzwiach wejściowych znajduje się wideodomofon do celu przywołania pracownika placówki, który udzieli pomocy osobie niepełnosprawnej.

Ciągi komunikacyjne nie mają utrudnień w postaci progów. Żadne elementy nie zawężają ciągów komunikacyjnych.

Schody wewnątrz obiektu, prowadzące do pomieszczeń na pierwszym piętrze, oznaczone są kontrastowymi nakładkami z warstwą antypoślizgową oraz kontrastowymi pasami ostrzegawczymi.

Toalety zlokalizowane na parterze i pierwszym piętrze nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Wszystkie toalety posiadają przycisk wzywania pomocy.

Wszystkie pomieszczenia są czytelnie oznaczone za pomocą tabliczek informacyjnych zawierających opis pomieszczeń w alfabecie Braille'a oraz znaczniki NFC i QR, umożliwiające osobom z dysfunkcją wzroku poruszanie się po obiekcie dzięki aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym.

Budynek posiada 1 drogę ewakuacyjną, dobrze oznakowaną w postaci strzałek i piktogramów. W korytarzu  budynku znajduje się ogólna informacja o planie ewakuacji.

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.