Dostęp do Informacji Publicznej

Zakładki podstawowe

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

- uzyskania informacji publicznej, w tym ifnormacji przetworzonej,
- wglądu do dokumentów urzędowych,
- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej przychodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

- ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
- udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
- wyłożenie w powszechnie dostępny miejscu.

 Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.