GOPS.271.1.2019.RPKP Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych

Zakładki podstawowe

Znak sprawy: GOPS.271.1.2019.RPKP                                                          

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych z terenu gminy Białe Błota, w celu realizacji projektu pn. „Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego.

1. Zamawiający:

nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

adres:   ul. Betonowa 1A 86-005 Białe Błota

telefon: 52 34 94 824 lub 52 34 94 819

faks:     52 34 94 452

adres e-mail: biuro@gops.bialeblota.pl

godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek godz. 7.30-15.30, wtorek godz. 7.30-17.00, piątek godz. 7.30-14.00.

2. Przedmiot zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu gminy Białe Błota.

2) Zakres usług opiekuńczych obejmuje:

a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);

b) opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pielucho-majtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);

c) pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;

d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej).

3) Zakres wsparcia, harmonogram wraz z wymiarem godzinowym usług opiekuńczych jest określany indywidualnie w kontrakcie trójstronnym. Kontrakt trójstronny jest zawarty pomiędzy osobą niesamodzielną (lub jej opiekunem prawnym), osobą świadczącą usługi opiekuńcze oraz podmiotem realizującym usługi opiekuńcze. Dopuszcza się podpisanie kontraktu przez opiekuna faktycznego osoby niesamodzielnej, jeżeli stan zdrowia tej osoby nie pozwala na świadome zawarcie kontraktu, a nie ma ona opiekuna prawnego.

4) Liczba osób objętych wsparciem – 10.

5) Liczba godzin usług dla 1 uczestnika projektu – 20 h/miesiąc.

Łączna liczba godzin usług opiekuńczych przez cały okres realizacji zamówienia - 4600 h.

6) Usługi wykonywane będą przez 7 dni w tygodniu również w święta i dni ustawowo wolne od pracy, w zależności od potrzeb uczestnika projektu ustalonych podczas wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego i na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez GOPS.

7) Miejsce świadczenia usług – w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej, na terenie gminy Białe Błota.

8) Usługa opiekuńcza jest świadczona przez:

a) osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, pielęgniarz/pielęgniarka, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany do domu pomocy społecznej;

b) osobę, która posiada minimum 6 miesięczne doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej.

9) W przypadkach, w których z różnych względów ograniczony jest dostęp do usług świadczonych przez pielęgniarkę środowiskową, a osoba korzystająca z usług opiekuńczych nie jest w stanie przyjmować leków samodzielnie, zasadne jest zapewnienie w składzie kadry świadczącej usługi opiekuńcze osoby/osób, które posiadają uprawnienia do podawania leków, w tym insuliny.

10) Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych podlega indywidualnemu dokumentowaniu
w postaci papierowej lub elektronicznej i obejmuje w szczególności:

a) indywidualny zakres usług opiekuńczych – wykaz czynności opiekuńczych, sporządzany przez podmiot realizujący usługi opiekuńcze;

b) indywidualny plan wsparcia i pracy z osobą niesamodzielną – opracowywany przez osobę świadczącą usługę opiekuńczą we współpracy z podmiotem realizującym usługi i osobą niesamodzielną (lub jej opiekunem faktycznym lub prawnym), zawierający w szczególności cele pracy oraz zadania wspierająco-aktywizujące (podtrzymanie umiejętności samoobsługowych, sprawności i aktywności osoby uprawnionej oraz zapobieganie negatywnym skutkom jej niesamodzielności);

c) dziennik czynności opiekuńczych – zawierający ewidencję wykonania zleconych czynności opiekuńczych prowadzoną na bieżąco przez osobę świadczącą usługi opiekuńcze, obejmującą datę, rodzaj wykonanej czynności, ewentualne spostrzeżenia i uwagi, podpis osoby dokonującej wpisu oraz podpis uczestnika/uczestniczki projektu lub opiekuna faktycznego/prawnego.

11) Świadczenie usług opiekuńczych podlega monitoringowi i okresowej ewaluacji podmiotu realizującego usługę opiekuńczą.

12) Formy zatrudnienia: umowa o świadczenie usług w przypadku firm dysponujących osobami, które posiadają kwalifikacje niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia, umowa cywilno-prawna z osobą fizyczną.

3. Termin realizacji zamówienia: od  lipca 2019 r.  do 31 maja 2021 r.

4. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej  oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:

1) cena ofertowa brutto C – 60 pkt

2) doświadczenie w świadczeniu usług opiekuńczych D – 40 pkt

Ad 1) Opis sposobu obliczania ceny i przyznawania punktów:

                           Cena najniższej oferty za godzinę brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------- x 60 pkt
                           Cena badanej oferty za godzinę brutto

Uwagi: w cenę jednej godziny usługi opiekuńczej (godzina zegarowa 60 min.) wykonawca musi wkalkulować wszystkie koszty związane z ich realizacją, w tym koszty dojazdu do miejsca świadczenia usług, zabezpieczenia ewentualnej odzieży ochronnej, rękawiczek jednorazowych i środków higienicznych do mycia rąk, możliwości kontaktu telefonicznego i pokrycia kosztów usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem czynności np. w celu raportowania przebiegu wizyty u osoby niesamodzielnej.

Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Cena podana w ofercie nie podlega  
negocjacjom i  obowiązuje przez cały okres realizacji usługi.

Ad 2) Opis sposobu przyznawania punktacji:

Lp.

Doświadczenie

Liczba punktów

1.

6 m-cy - 1 rok

10 pkt

2.

1 rok - 2 lata

20 pkt

3.

2 lata - 4 lata

30 pkt

4.

powyżej 4 lat

40 pkt

Spełnienie kryterium doświadczenia będzie weryfikowane na podstawie danych zawartych w wykazie, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, załączonym do oferty Wykonawcy, wg następujących zasad:

Uwagi:

1. W sytuacji, gdy Wykonawca nie złoży ww. wykazu, otrzyma 0 pkt. w ramach kryterium „doświadczenie w świadczeniu usług opiekuńczych”.

2. W przypadku skierowania do realizacji zamówienia więcej niż 1 osoby Wykonawca składa wykaz odrębnie dla każdej osoby, a punkty w kategorii doświadczenie zostaną wyliczone jako średnia punktów uzyskanych przez poszczególne osoby.

3. Zamawiający dokona oceny jedynie udokumentowanego doświadczenia wskazanego w ww. wykazie. Doświadczenie powinno być formalnie poświadczone poprzez: świadectwo pracy, umowę o pracę/cywilno-prawną, zaświadczenie o odbytym lub odbywanym wolontariacie, referencje lub nieformalnie: (w tym np. cykliczna i długotrwała opieka nad członkiem rodziny) referencje, polecenia.

Całkowita liczba punktów (P), jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona według wzoru:

P = C + D.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w obu kryteriach.

5. Sposób przygotowania oferty:

1. Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę.

2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

3. Kompletna oferta powinna zawierać:

1) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

2) formularz „Informacja dotycząca wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób realizujących przedmiot zamówienia” - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;

3) wykaz do oceny w kryterium oceny ofert „doświadczenie w świadczeniu usług opiekuńczych” - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie w wykonywaniu usług asystenckich (dyplomy, w przypadku AOON dokument potwierdzający uzyskanie pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych, certyfikaty/zaświadczenia ukończenia szkolenia/kursu, świadectwo pracy, umowę o pracę/cywilno-prawną, zaświadczenie o odbytym lub odbywanym wolontariacie, referencje);

5) klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych;

6) aktualny odpis w właściwego rejestru lub z CEIDG (firmy).

4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy, nazwą i adresem Zamawiającego oraz napisem: Oferta na świadczenie usług opiekuńczych w ramach projektu pn. „Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota”. W przypadku ofert składanych w formie elektronicznej w temacie wiadomości należy umieścić: Oferta na świadczenie usług opiekuńczych w ramach projektu pn. „Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota”.

6. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach  ul. Betonowa 1A (I piętro sekretariat) lub przesłać drogą elektroniczną jako skan dokumentów na adres: biuro@gops.bialeblota.pl do dnia 19.06.2019r. do godz. 10:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty  do zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

7. Termin otwarcia ofert: 19.06.2019r.

8. Osoby upoważnione do kontaktu:

1) w kwestiach merytorycznych – Alicja Piskuła tel. 52 34 94 815, e-mail: biuro@gops.bialeblota.pl

2) w kwestiach proceduralnych – Dorota Gajewska tel. 52 34 94 819, e-mail: biuro@gops.bialeblota.pl

Załączniki do zapytania ofertowego poniżej:

 

 

 

 

 

 

Tytuł Postępowania: 
GOPS.271.1.2019.RPKP Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych
Zamawiający: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Białe Błota
Tryb przetargu: 
Kategoria przetargu: 
Stan: 
Data ogłoszenia: 
środa, Czerwiec 12, 2019
Data składania ofert: 
środa, Czerwiec 19, 2019 - 10:00
Data otwarcia ofert: 
środa, Czerwiec 19, 2019 - 10:30
Miejsce składania ofert: 
Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach - sekretariat lub drogą elektroniczną jako skan dokumentów na adres: biuro@gops.bialeblota.pl
Nazwa podmiotu udostępniającego informację: 
Imię i nazwisko osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za jej treść: 
Dorota Gajewska