GOPS.271.3.2019.RPKP Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zakładki podstawowe

Znak sprawy: GOPS.271.3.2019.RPKP                                                                                              

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach, w celu realizacji projektu pn. „Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego.

1. Zamawiający:

nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

adres:   ul. Betonowa 1A 86-005 Białe Błota

telefon: 52 34 94 824 lub 52 34 94 819

faks:     52 34 94 452

adres e-mail: biuro@gops.bialeblota.pl

godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek godz. 7.30-15.30, wtorek godz. 7.30-17.00, piątek godz. 7.30-14.00.

2. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla osób niesamodzielnych z terenu gminy Białe Błota.                         

Zamówienie obejmuje 4 zadania:

Część nr 1 - specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie terapii logopedycznej dla 1 osoby (dziecko), w łącznym wymiarze 3 h/miesiąc.

Część nr 2 - specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji ruchowej dla 2 osób  (dorosłych),  w łącznym wymiarze 12 h/miesiąc.

Część nr 3 - specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie terapii psychologicznej dla 3 osób (dorosłych),  w łącznym wymiarze 18 h/miesiąc.

Część nr 4 - specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie terapii pedagogicznej dla 1 osoby (dziecko), w łącznym wymiarze 3 h/miesiąc.

Zamawiający informuje, że dla jednego uczestnika wymagane jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez 2 specjalistów tj. logopedy + pedagoga ze względu na specyfikę schorzenia i wskazania lekarskie.

2. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr. 189, poz. 1598 z późn. zm.), obejmuje:

 1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w tym zwłaszcza:

- kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

 • samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
 • dbałość o higienę i wygląd,
 • utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
 • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
 • korzystanie z usług różnych instytucji,

- interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

 • ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
 • doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
 • kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
 • współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym;

 • w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
 • w wypełnianiu dokumentów urzędowych,

- wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

 • w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
 • w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
 • w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktachz pracodawcą,
 • w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

- pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

 • nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
 • pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
 • zwiększenie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe.
 1. pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
 • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 • uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
 • pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
 • pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
 • pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
 • pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych,
 1. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.):
 • zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
 • współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznegoi edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług,
 1. pomoc mieszkaniowa, w tym:
 • w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
 • w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
 • kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu.

3. Specjalistyczna usługa opiekuńcza będzie realizowana w oparciu o indywidualny plan pracy dostosowany do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności osoby objętej usługami, opracowany przez specjalistów.

4. Liczba osób objętych wsparciem – 6.

5. Liczba godzin na 1 uczestnika projektu –  6 h/ miesiąc.

Łączna liczba godzin usług opiekuńczych przez cały okres realizacji zamówienia - 828 h.

6. Miejsce świadczenia usług – w miejscu zamieszkania uczestnika projektu, na terenie gminy Białe Błota.

7. Usługi będą świadczone w dni powszednie a także w soboty w godz. 9.00-19.00.

8. Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia zapewni odpowiednią ilości osób posiadających kwalifikacje do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z wymaganiami w zapytaniu ofertowym.

Przez odpowiednią ilość osób posiadających kwalifikacje do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi należy rozumieć taką liczbę osób, która pozwoli na zapewnienie możliwości elastycznego dostosowywania godzin świadczenia usług dla 6 osób oraz czasu ich trwania stosownie do zmieniających się okoliczności, leżących tak po stronie uczestników projektu jak i ich opiekunów prawnych a także taką liczbę osób, która pozwoli na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych u jednej osoby przez 2 specjalistów o różnych kwalifikacjach zawodowych.

9. Osoba wykonująca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi musi spełniać warunki:

1) spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych:

2) posiadać minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi w zakresie, którego oferta dotyczy.

10. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych podlega indywidualnemu dokumentowaniu w postaci papierowej lub elektronicznej i obejmuje w szczególności:

a) indywidualny zakres specjalistycznych usług opiekuńczych – wykaz czynności terapeutycznych, sporządzany przez podmiot realizujący usługi;

b) indywidualny plan wsparcia i pracy z osobą niesamodzielną – opracowywany przez osobę świadczącą specjalistyczną usługę opiekuńczą we współpracy z podmiotem realizującym usługi i osobą niesamodzielną (lub jej opiekunem faktycznym lub prawnym), zawierający w szczególności cele pracy oraz zadania wspierająco-aktywizujące (podtrzymanie umiejętności samoobsługowych, sprawności i aktywności osoby uprawnionej oraz zapobieganie negatywnym skutkom jej niesamodzielności);

c) dziennik czynności opiekuńczych – zawierający ewidencję wykonania zleconych czynności terapeutycznych prowadzoną na bieżąco przez osobę świadczącą specjalistyczne usługi opiekuńcze, obejmującą datę, rodzaj wykonanej czynności, ewentualne spostrzeżenia i uwagi, podpis osoby dokonującej wpisu oraz podpis uczestnika/uczestniczki projektu lub opiekuna faktycznego/prawnego (składany miesięcznie);

d) sprawozdanie w zakresie ewaluacji osiąganych efektów uczestnika projektu (składane miesięcznie).

11. Forma zatrudnienia: umowa o świadczenie usług w przypadku firm dysponujących osobami, które posiadają kwalifikacje niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia, umowa cywilno-prawna z osobą fizyczną.

3. Termin realizacji zamówienia: od lipca 2019 r.  do 31 maja 2021 r.

4. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej  oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:

1) cena ofertowa brutto C – 60 pkt

2) doświadczenie w świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi D – 40 pkt

Ad 1) Opis sposobu obliczania ceny i przyznawania punktów:

                           Cena najniższej oferty za godzinę brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------- x 60 pkt
                           Cena badanej oferty za godzinę brutto

Uwagi: w cenę jednej godziny usługi (godzina zegarowa 60 min.) wykonawca musi wkalkulować wszystkie koszty związane z jej realizacją, w tym koszty dojazdu do miejsca świadczenia usług, możliwości kontaktu telefonicznego i pokrycia kosztów usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem czynności np. w celu raportowania przebiegu wizyty u osoby niesamodzielnej. Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Cena podana w ofercie nie podlega negocjacjom  i  obowiązuje przez cały okres realizacji usługi.

Ad 2) Opis sposobu przyznawania punktacji:

Lp.

Doświadczenie

Liczba punktów

1.

1 rok – 3 lata

10 pkt

2.

3 lata - 6 lat

20 pkt

3.

6 lat - 10 lat

30 pkt

4.

powyżej 10 lat

40 pkt

Spełnienie kryterium doświadczenia będzie weryfikowane na podstawie danych zawartych w wykazie, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, załączonym do oferty Wykonawcy, wg następujących zasad:

Uwagi:

1. W sytuacji, gdy Wykonawca nie złoży ww. wykazu, otrzyma 0 pkt. w ramach kryterium „doświadczenie w świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

2. W przypadku złożenia ofert na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca składa wykaz, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, odrębnie dla każdej części. Niezłożenie odrębnych wykazów dla każdej z części zamówienia spowoduje, że Wykonawca uzyska 0 pkt. w kryterium „doświadczenie w świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w każdej części.

3. W przypadku skierowania do realizacji zamówienia więcej niż 1 osoby w ramach danej części zamówienia, Wykonawca składa wykaz odrębnie dla każdej osoby, a punkty w kategorii doświadczenie zostaną wyliczone jako średnia punktów uzyskanych przez poszczególne osoby.

4. Zamawiający dokona oceny jedynie udokumentowanego doświadczenia wskazanego w ww. wykazie. Doświadczenie powinno być formalnie poświadczone poprzez: świadectwo pracy, umowę o pracę/cywilno-prawną, zaświadczenie o odbytym lub odbywanym wolontariacie, referencje.

Całkowita liczba punktów (P), jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona według wzoru:

P = C + D.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w obu kryteriach.

5. Sposób przygotowania oferty:

1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściową oddzielnie.

2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

3.  Kompletna oferta powinna zawierać:

1) formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

2) formularz „Informacja dotycząca wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób realizujących przedmiot zamówienia”, odpowiednich do każdej części zamówienia, której dotyczy oferta - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;

3) wykaz do oceny w kryterium oceny ofert ,,doświadczenie w świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, zgodnie z wymaganiami (dyplomy, zaświadczenia odbycia stażu, certyfikaty/zaświadczenia ukończenia szkoleń/kursów,

świadectwo pracy, umowę o pracę/cywilno-prawną, zaświadczenie o odbytym lub odbywanym wolontariacie, referencje);

5) klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych;

6) aktualny odpis w właściwego rejestru lub z CEIDG (firma).

4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy, nazwą i adresem Zamawiającego oraz napisem: Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu pn. „Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota”. W przypadku ofert składanych w formie elektronicznej w temacie wiadomości należy umieścić: Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu pn. „Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota”.

6. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1A (I piętro sekretariat) lub przesłać drogą elektroniczną jako skan dokumentów na adres: biuro@gops.bialeblota.pl do dnia 19.06.2019r. do godz. 10:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty  do zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Termin otwarcia ofert: 19.06.2019r.

8. Osoby upoważnione do kontaktu:

1) w kwestiach merytorycznych – Alicja Piskuła tel. 52 34 94 815, e-mail: biuro@gops.bialeblota.pl

2) w kwestiach proceduralnych – Dorota Gajewska tel. 52 34 94 819, e-mail: biuro@gops.bialeblota.pl

Załączniki do zapytania ofertowego poniżej.

 

 

Tytuł Postępowania: 
Znak sprawy: GOPS.271.3.2019.RPKP na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach, w celu realizacji projektu pn. „Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego.
Zamawiający: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Białe Błota
Tryb przetargu: 
Kategoria przetargu: 
Stan: 
Data ogłoszenia: 
środa, Czerwiec 12, 2019
Data składania ofert: 
środa, Czerwiec 19, 2019 - 10:00
Data otwarcia ofert: 
środa, Czerwiec 19, 2019 - 10:30
Miejsce składania ofert: 
Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach - sekretariat lub drogą elektroniczną jako skan dokumentów na adres: biuro@gops.bialeblota.pl
Nazwa podmiotu udostępniającego informację: 
Imię i nazwisko osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za jej treść: 
Dorota Gajewska