GOPS.271.5.2019.RPKP Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów dla opiekunów formalnych

Zakładki podstawowe

Znak sprawy: GOPS.271.5.2019.RPKP                                                          

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie warsztatów dla 4 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z terenu gminy Białe Błota, w celu realizacji projektu pn. „Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego.  

1. Zamawiający:

nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

adres:   ul. Betonowa 1A 86-005 Białe Błota

telefon: 52 34 94 824 lub 52 34 94 819

faks:     52 34 94 452

adres e-mail: biuro@gops.bialeblota.pl

godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek godz. 7.30-15.30, wtorek godz. 7.30-17.00, piątek godz. 7.30-14.00.

2. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów dla 4 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z terenu gminy Białe Błota.

Celem warsztatów jest podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych w związku z pogłębioną niepełnosprawnością lub szczególnie trudną sytuacją zdrowotną.

2. Liczba godzin warsztatów dla jednego opiekuna faktycznego - 5 h rocznie.

Łączna liczba godzin warsztatów dla 4 opiekunów przez cały okres realizacji zamówienia - 40 h.

3. Miejsce realizacji zadania – w miejscu zamieszkania uczestnika projektu.

4. Osoba realizująca przedmiot zamówienia musi spełniać warunki:

1) posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty – magister fizjoterapii;

2) spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych;

3) posiadać doświadczenie w realizacji szkoleń/warsztatów dot. tematyki objętej przedmiotem zamówienia.

5. Osoba prowadząca warsztaty będzie zobowiązana do opracowania tematyki warsztatów odpowiednio do potrzeb danego środowiska oraz prowadzenia dzienników zajęć.

6. Formy zatrudnienia: umowa o świadczenie usług w przypadku firm dysponujących osobami, które posiadają kwalifikacje niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia lub umowa cywilno-prawna w przypadku osób fizycznych.

3. Termin realizacji zamówienia: od lipca 2019 r.  do 31 maja 2021 r.

4. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej  oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:

1) cena ofertowa brutto C – 60 pkt

2) doświadczenie  w realizacji szkoleń/warsztatów D – 40 pkt

Ad 1) Opis sposobu obliczania ceny i przyznawania punktów:

                           Cena najniższej oferty za godzinę brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------- x 60 pkt
                           Cena badanej oferty za godzinę brutto

Uwagi: w cenę jednej godziny warsztatów (godzina zegarowa 60 min.) wykonawca musi wkalkulować wszystkie koszty związane z ich realizacją, w tym koszty przygotowania i wydruku materiałów informacyjnych, dojazdu do miejsca świadczenia usług, zabezpieczenia ewentualnej odzieży ochronnej, rękawiczek jednorazowych i środków higienicznych do mycia rąk, możliwości kontaktu telefonicznego i pokrycia kosztów usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem czynności np. w celu raportowania przebiegu wizyty u osoby niesamodzielnej. Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Cena podana w ofercie nie podlega  negocjacjom i  obowiązuje przez cały okres realizacji usługi.

Ad 2) Opis sposobu przyznawania punktacji:

Lp.

Ilość godzin warsztatów

Liczba punktów

1.

20 h

10 pkt

2.

40 h

20 pkt

3.

60 h

30 pkt

4.

powyżej 60 h

40 pkt

Spełnienie kryterium doświadczenia będzie weryfikowane na podstawie danych zawartych w wykazie, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, załączonym do oferty Wykonawcy, wg następujących zasad:

Uwagi:

1. W sytuacji, gdy Wykonawca nie złoży ww. wykazu, otrzyma 0 pkt. w ramach kryterium „doświadczenie w realizacji szkoleń/warsztatów”.

2. Zamawiający dokona oceny jedynie udokumentowanego doświadczenia wskazanego w ww. wykazie. Doświadczenie powinno być formalnie poświadczone poprzez: świadectwo pracy, umowę o pracę/cywilno-prawną, zaświadczenia/referencje.

Całkowita liczba punktów (P), jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona według wzoru:

P = C + D.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w obu kryteriach.

5. Sposób przygotowania oferty:

1. Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę.

2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

3. Kompletna oferta powinna zawierać:

1) formularz ofertowy stanowiący - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

2) formularz „Informacja dotycząca wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób realizujących przedmiot zamówienia” - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;

3) wykaz do oceny w kryterium oceny ofert „doświadczenie w realizacji szkoleń/warsztatów” - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie w realizacji szkoleń/warsztatów dot. tematyki objętej przedmiotem zamówienia (dyplomy, certyfikaty/zaświadczenia szkoleń, świadectwo pracy, umowę o pracę/cywilno-prawną, referencje);

5) klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych;

6) aktualny odpis w właściwego rejestru lub z CEIDG (firmy).

4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy, nazwą i adresem Zamawiającego oraz napisem: Oferta na przeprowadzenie warsztatów dla 4 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w ramach projektu pn. „Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota”. W przypadku ofert składanych w formie elektronicznej w temacie wiadomości należy umieścić: Oferta na przeprowadzenie warsztatów dla 4 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w ramach projektu pn. „Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota”.

6. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1A (I piętro sekretariat) lub przesłać drogą elektroniczną jako skan dokumentów na adres: biuro@gops.bialeblota.pl do dnia 19.06.2019r. do godz. 10:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty  do zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

7. Termin otwarcia ofert: 19.06.2019r.

8. Osoby upoważnione do kontaktu:

1) w kwestiach merytorycznych – Alicja Piskuła tel. 52 34 94 815, e-mail: biuro@gops.bialeblota.pl

2) w kwestiach proceduralnych – Dorota Gajewska tel. 52 34 94 819, e-mail: biuro@gops.bialeblota.pl

Załączniki do zapytania ofertowego poniżej.

 

Tytuł Postępowania: 
GOPS.271.5.2019.RPKP Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów dla opiekunów formalnych
Zamawiający: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Białe Błota
Tryb przetargu: 
Kategoria przetargu: 
Stan: 
Data ogłoszenia: 
środa, Czerwiec 12, 2019
Data składania ofert: 
środa, Czerwiec 19, 2019 - 10:00
Data otwarcia ofert: 
środa, Czerwiec 19, 2019 - 10:30
Miejsce składania ofert: 
Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach - sekretariat lub drogą elektroniczną jako skan dokumentów na adres: biuro@gops.bialeblota.pl
Nazwa podmiotu udostępniającego informację: 
Imię i nazwisko osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za jej treść: 
Dorota Gajewska