Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - Znak sprawy: ZP.271.1.2019.US

Zakładki podstawowe

Białe Błota, dn. 26.08.2019 r.

 

INFORMACJA  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będących podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Białych Błotach w sierpniu 2019r. (znak sprawy: ZP.271.1.2019.US).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęły 3 oferty. Po dokonanej ocenie spełnienia przez wykonawców wymagań określonych w ogłoszeniu ustalono, że wszystkie oferty spełniają wskazane wymogi.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę:

 

Oferta nr 1 - TERAPTUS Diagnoza Terapia Zaburzeń Rozwoju i Zachowania Przybilińska Ewa  ul. Toruńska 53/2  85-023 Bydgoszcz

Część nr 1,2 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena - 60  pkt

- doświadczenie – 40 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt

Realizacja usług w ramach umowy o świadczenie usług. 

 

Oferta nr 2 – Manufaktura Mowy Sp. z o. o., ul. Twardzickiego 42/7, 85-791 Bydgoszcz

Część nr 4 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena - 60  pkt

- doświadczenie – 10 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 70 pkt

Realizacja usług w ramach umowy o świadczenie usług.

 

Oferta nr 3 - Centrum Terapii i Rehabilitacji „SENSIS” Aleksandra Michalska  ul. Potockiego 3 85-309 Bydgoszcz

Część nr 3 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena - 60  pkt

- doświadczenie – 40 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt

Realizacja usług w ramach umowy o świadczenie usług.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.