Klauzula informacyjna – centralny rejestrator rozmów telefonicznych

Zakładki podstawowe

Klauzula informacyjna – centralny rejestrator  rozmów telefonicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych  z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO"  rejestratora  rozmów telefonicznych informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach,

ul. Betonowa 1a, 86-005 Białe Błota

 1. Inspektorem ochrony danych osobowych w GOPS Białe Błota jest Pan Arnold Paszta adres kontaktowy e-mail: arnold.partner@gmail.com
 2. Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające - przetwarzane są w celu poprawy jakości świadczonych usług przez GOPS w Białych Błotach. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, co oznacza, że na przetwarzanie Pana/Pani danych jest konieczna zgoda, która rozumiana jest jako dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.  Kontynuacja połączenia telefonicznego po wysłuchaniu komunikatu lub wybraniu numeru wewnętrznego oznacza wyrażoną przez Pana/Panią „zgodę”.
 3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych;
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni, po tym czasie dane osobowe w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych zostaną trwale usunięte chyba, że wystąpią przesłanki o których mowa w art.17 ust. 3 pkt. e) RODO tzn. osoba której dane dotyczą wystąpi o zabezpieczenie nagrania na okres do 3 miesięcy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W terminach w/w o zabezpieczenie nagrania mogą również wystąpić organy ścigania w ramach prowadzonych postępowań karnych jeśli nagranie będzie stanowiło dowód w sprawie. Nagrania stanowiące dowód w sprawie przechowywany jest wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia przed terminemusunięcia o którym mowa w pkt. 6.Prawosprzeciwu lub ograniczenia wobec przetwarzania nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych przysługujeprzed terminem jego usunięcia o którym mowa w pkt. 6.
 7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danychjest dobrowolne lecz konieczne do przeprowadzenia rozmowy telefonicznej. W przypadku  potrzeby skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora nagrania tj. Kierownika GOPS w Białych Błotach.
 10. Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w  celu  profilowania.

Administrator Danych Osobowych          
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach