Nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert

Zakładki podstawowe

Zarządzenie Nr 19/2020

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Białych Błotach

 z dnia 27.08.2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j.) oraz upoważnienia nr RO.KE.0052.78.2020 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 10.08.2020 r.

ZARZĄDZAM

co następuje:

§ 1

Postanawia się przeprowadzić otwarty nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu gminy Białe Błota w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.”,

§ 2

1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które spełniają następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

2) działają w organizacji pozarządowej lub podmiotach, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy,

3) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,

4) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

5) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),

6) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do zarządzenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata oraz przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę.

§ 3

Zadania komisji konkursowej:         
a) ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych do otwartego konkursu ofert  z uwzględnieniem określonych kryteriów,      
b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
c) proponowanie rozdysponowania środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.         

§ 4

W przypadku gdy:     
1) żadna z organizacji nie wskaże kandydata do składu komisji konkursowej  lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji lub        
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.         

§ 5

1. Wyboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej dokona Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach powołuje komisję konkursową najpóźniej w dniu jej pierwszego posiedzenia.

3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

§ 6

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej na załączonym formularzu należy składać w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach, ul. Betonowa 1A (I piętro) lub elektronicznie na adres e-mail: biuro@gops.bialeblota.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.09.2020 r. do godz. 15.30.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2020

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Białych Błotach z dnia 27.08.2020 r.

 

 

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej
powołanej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert

Informacje o podmiocie zgłaszającym kandydata

Nazwa podmiotu zgłaszającego

 

Adres do korespondencji

 

Numer w KRS lub
innym rejestrze/ewidencji

 

Nazwa ogłoszonego otwartego konkursu ofert

 

 

Informacje o kandydacie

Imię i nazwisko kandydata

 

Numer telefonu

 

Podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania podmiotu zgłaszającego

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na zgłoszenie mnie na kandydata oraz powołanie
w skład komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert
.

Czytelny podpis
kandydata

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru członków komisji konkursowej oraz przeprowadzanej procedury otwartego konkursu ofert.

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych w okresie ich przetwarzania oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania i usunięcia zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL., stanowiącą załącznik do niniejszego formularza.

Czytelny podpis
kandydata

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu kandydata na członka komisji konkursowej
powołanej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert

W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s. 1, z późn. zm.) – zwanym dalej jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach, ul. Betonowa 1a, 86-005 Białe Błota, e-mail: biuro@gops.bialeblota.pl.
 2. Inspektorem Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach jest Arnold Paszta, adres email: arnold.partner@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu kandydata na członka komisji konkursowej będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie
  w celu powołania i pracy komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert. Pani/Pana dane w zakresie imienia i nazwiska zostaną zamieszczone w zarządzeniu Kierownika GOPS w Białych Błotach w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert (zarządzenie jest publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie podmiotowej i wywieszone na tablicy ogłoszeń) oraz w protokole komisji konkursowej. Podany przez Panią/Pana numer telefonu wykorzystany zostanie w celu poinformowania Pani/Pana o terminie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej i nie będzie udostępniany innym odbiorcom.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji konkursowej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
 10. Podanie danych osobowych przez podmiot zgłaszający jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości powołania Pani/Pana w skład komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.