Ogłoszenie - nabór na stanowisko psychologa w Warsztacie Terapii Zajęciowej "Dąb"

Zakładki podstawowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach zatrudni osobę na stanowisku: psychologa  w Warsztacie Terapii Zajęciowej "Dąb" w Białych Błotach.

Warunki pracy:
- umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu,
- praca od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe o kierunku psychologia,
- obywatelstwo polskie,
- zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
- nieposzlakowana opinia.

Wymagania pożądane:
- umiejętność nawiązywania i budowania relacji,
- komunikatywność,
- empatia,
- umiejętność motywowania siebie i innych,
- umiejętność pracy w zespole.

Do obowiązków kandydata należeć będzie:

1. Diagnoza psychologiczna uczestników WTZ,
2. Prowadzenie terapii z uczestnikami WTZ,
3. Udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego uczestnikom WTZ oraz ich rodzicom i opiekunom prawnym.
4. Dokonywanie okresowej i kompleksowej oceny uczestników WTZ oraz opracowywanie Indywidualnych Programów Rehabilitacji.
5. Zapewnienie pracownikom poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich    kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.
6. Prowadzenie zajęć terapeutycznych: grupowych i indywidualnych, zgodnie z opracowanym programem WTZ.
7. Prowadzenie treningu umiejętności społecznych i innych treningów związanych z profilem działalności.
8. Organizowanie czasu wolnego podopiecznym, zgodnie z ich zainteresowaniami i upodobaniami.
9. Wdrażanie podopiecznych do samodzielnej, twórczej pracy.
10. Uczestniczenie w spotkaniach Rady Programowej.
11. Prowadzenie dokumentacji.
12. Prowadzenie podstawowych umiejętności rozmowy.
13. Współorganizowanie imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych.
14. Prowadzenie obserwacji podopiecznych i sporządzanie dokumentacji o ich wynikach i postępach.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny i CV,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania na stronie BIP GOPS-u),
- oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie, o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych podanych w załączonych dokumentach (druk do pobrania na stronie BIP GOPS-u),
- oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, o nieposzlakowanej opinii, o niekaralności.
- klauzula rekrutacyjna (druk do pobrania na stronie BIP GOPS-u).

Wymagane dokumenty aplikacyjne muszą być podpisane przez kandydata a CV opatrzone klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Osoby zainteresowane spełniające określone wymogi formalne mogą składać wymagane dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – Psycholog” w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach (I piętro) lub przesyłać zeskanowane dokumenty na adres e-mail: biuro@gops.bialeblota.pl w terminie do 26.02.2021 r. do godz. 14.00.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w GOPS Białe Błota

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych  z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" administrator danych informuje, że:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1 A, 86-005 Białe Błota NIP 953-21-99-900; REGON: 953-21-99-900

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Białych Błotach jest Pan Arnold Paszta prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria doradcza „Partner System” Arnold Paszta, NIP 953-125-07-05, REGON: 093129891; główne miejsce wykonywania  działalności:   Lipniki   ul. Jaśminowa  17,  86-005 Białe Błota.

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w procesie rekrutacji, którego celem jest wybór osoby na oferowane stanowisko pracy,
 
a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/i odrębnej zgody  jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że  przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze  danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie rekrutacji na stanowisko pracy.

4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

5) Pana/Pani dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia złożenia dokumentów do procesu rekrutacji. Jeżeli nie zostanie podpisana z Panem/Panią umowa to po upływie w/w terminu  dane osobowe podane w dokumentach do procesu rekrutacji zostaną zarchiwizowane i usunięte.

7) jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych  oraz jeżeli jest to technicznie możliwe do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Panu/Pani w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Pana/Panią cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw: "RODO".

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo, a w pozostałym zakresie (innych danych)  nie wynikającym wprost z przepisów prawa, podanie danych w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy, w formie wyraźnego działania potwierdzającego (np. podanie ich na formularzu, wniosku lub innym dokumencie papierowym lub elektronicznym) przyzwalającego na przetwarzanie tych danych przez Administratora danych jest również definiowane jako wyrażona przez Pana/Panią „zgoda”. W przypadku gdy przekazane dokumenty zawierające Pana/Pani dane osobowe mają być wykorzystane przez Administratora danych na potrzeby przyszłych rekrutacji niezbędna jest pisemna zgoda wskazująca ten cel. Brak podania danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa w procesie rekrutacji powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego wobec Pana/Pani osoby.

11) Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w  celu  profilowania.