Ogłoszenie Nr 1/2014 nabór na stanowisko urzędnicze – główny księgowy 1/4 etatu

Zakładki podstawowe

Ogłoszenie Nr 1/2014

Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej  „Dąb”

przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. Szubińska 87D,  86-005 Białe Błota

ogłasza nabór na stanowisko  urzędnicze – główny księgowy  1/4  etatu

 

I.  Nazwa i adres jednostki:

Warsztat Terapii Zajęciowej  „DĄB” przy  Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Białych Błotach, UL. Szubińska 87d,  86-005 Białe Błota

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny księgowy w wymiarze 1/4 etatu w WTZ „Dąb” przy GOPS w Białych Błotach

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy

1. Wymagania niezbędne w związku ze stanowiskiem pracy:

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące niezbędne wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,

4) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1) znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, jednostek pomocy społecznej,

2) znajomość zasad ochrony danych osobowych,

3) znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

4) wiedza i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości,

5) doświadczenie w prowadzeniu księgowości budżetowej,

6) znajomość przepisów: m.in. z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy  o finansach publicznych, o rachunkowości, prawo zamówień publicznych,  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rozliczeń ZUS, umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

7) znajomość i umiejętność wykorzystania programów komputerowych z pakietu MS Office (Word i Excel), a w szczególności w zakresie oprogramowania finansowo – księgowego oraz systemu bankowości elektronicznej.

8) predyspozycje do pracy na stanowisku głównego księgowego,

9) cechy osobowości takie jak: komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja czasu pracy, rzetelność, odpowiedzialność.

IV.  Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy.

Głównemu księgowemu zostaną powierzone obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

1) prowadzenia rachunkowości jednostki,

2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) dokonywania wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczychi finansowych.

Do obowiązków głównego księgowego należeć będzie w szczególności:

1)  w zakresie księgowości budżetowej:

- prawidłowe i bieżące przygotowanie dowodów księgowych,

- bieżące i prawidłowe prowadzenie zapisów wszystkich operacji finansowych,

- terminowe podliczanie zapisów w urządzeniach księgowych i ich uzgadnianie,

- przygotowywanie rachunków do wypłaty,

- kontrola formalno - rachunkowa dowodów do wypłaty,

- sprawdzenie i rozliczanie dowodów księgowych (kontrola wyciągów bankowych, kontrola raportów księgowych, dekretowanie dowodów księgowych),

- dokonywanie przelewów.

2) w zakresie sprawozdawczości:

- sporządzenie sprawozdań finansowych,

- sporządzanie deklaracji podatkowych.

3) w zakresie ubezpieczeń społecznych:

- naliczanie i przekazywanie składki na ubezpieczania społeczne i zdrowotne pracowników  i świadczeniobiorców,

- naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i innych świadczeń wynikających z ubezpieczenia społecznego,

- sporządzanie deklaracji i informacji.

4) w zakresie wynagrodzeń pracowników:

- naliczanie i odprowadzanie potrąceń z list płac, w tym: ZUS, PZU, podatek dochodowyi inne,

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń,

- roczne rozliczanie pracowników z podatku dochodowego.

5) opracowanie planu finansowego oraz sprawozdań z działalności jednostki.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) Praca jednozmianowa w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Dąb”.

2) praca z komputerem.

VI. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru

Stanowisko nie jest specjalnie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kierownik WTZ informuje, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia o naborze nie przekraczał 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

VII. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny

2. życiorys (CV),

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i kopie dotychczasowych świadectw pracy,

5. oświadczenie o niekaralności,

6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

7. oświadczenie o stanie zdrowia, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

VIII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać  osobiście w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Dąb” przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko głównego księgowego”,do dnia 28 lipca 2014 r. do godz. 1500.

IX. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego, zostaną odesłane pocztą, bądź istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w WTZ.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego na stanowisku wskazanym w niniejszym ogłoszeniu zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o przetwarzaniu danych osobowych (Dz. U. z  2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Białe Błota, 11.07.2014 r.

 

Kierownik WTZ „Dąb”

     Anna Antoszak