Ogłoszenie Nr 1/2020 - nabór na stanowisko Pracownik socjalny - 1 etat

Zakładki podstawowe

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1a, 86-005 Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko Pracownik socjalny – 1 etat (zastępstwo)

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:   GMINNY  OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ UL. BETONOWA 1A, 86-005  BIAŁE  BŁOTA

OPIS  STANOWISKA:  PRACOWNIK SOCJALNY  1 ETAT

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

1. niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

1) wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.), tj. spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;
c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, politologia, polityka społeczna;
2) obywatelstwo polskie;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
5) nieposzlakowana opinia;
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
7) umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu ustaw:

 • o pomocy społecznej;
 • kodeksu postępowania administracyjnego;
 • o ochronie zdrowia psychicznego;
 • o przeciwdziałaniu przemocy;
 • o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej.

2. dodatkowe – pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku pracownika socjalnego:

1) doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego;
2) rzetelność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole;
3) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;
4) znajomość komputera i programów biurowych;
5) umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną;
6) kreatywność, empatia, zaangażowanie, odpowiedzialność;
7) umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;
8) prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy do wyjazdów w teren.

OBOWIĄZKI:

Do obowiązków na stanowisku pracy należy w szczególności:

1. Sporządzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny, w celu ustalenia jej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.
2. Planowanie pomocy oraz codzienne wykonywanie działań w środowisku na rzecz poprawy funkcjonowania podopiecznych.
3. Udzielanie pomocy w załatwianiu spraw socjalno-bytowych, zdrowotnych i życiowych.
4. Wprowadzanie i aktualizowanie wywiadów środowiskowych do systemu POMOST, wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o wywiad środowiskowy oraz ustawę o pomocy społecznej.
5. Prowadzenie akt podopiecznych zawierających pełne dane o świadczeniach i udzielonej pomocy.
6. Obejmowanie stałym zainteresowaniem osób i rodzin objętych pomocą społeczną, w tym współpraca ze specjalistami (psycholog, pedagog, psychiatra, pielęgniarka, asystent rodziny, służba zdrowia i inne), w celu niesienia kompleksowej pomocy w/w środowiskom.
7. Współpraca i współdziałanie z osobami, instytucjami i organizacjami w celu zaspokojenia potrzeb lokalnego środowiska, w szczególności realizowanie pracy socjalnej na rzecz osób wymagających pomocy w odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
8. Ustalanie potrzeb osób i rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, objętych działalnością Ośrodka oraz udzielanie im pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych spowodowanych przemocą, bezrobociem, patologią społeczną, starością, chorobą lub zaburzeniami psychicznymi.
9. Podejmowanie wszelkich czynności związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie grup roboczych w związku z realizacją procedury Niebieskich Kart (przygotowywanie list obecności na posiedzenie grup roboczych, przygotowywanie dokumentacji na posiedzenie grup roboczych, sporządzenie protokołów z posiedzenia grup roboczych, wysyłka korespondencji).
10. Wykonywanie ustnych poleceń Kierownika, w szczególności mających na celu podjęcie działań interwencyjnych w wyniku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, epidemiologicznych zagrożeń  zdrowia lub życia.
11. Współpraca z psychologiem i pedagogami szkolnymi, w celu  monitorowania wydolności wychowawczej środowisk-podopiecznych GOPS.
12. Współpraca z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz Powiatowym Centrum Pomocy    Rodzinie w Bydgoszczy, w celu stworzenia optymalnych warunków do powrotu dziecka do środowiska rodzinnego lub usamodzielnienia wychowanka.
13. Monitorowanie terminowości wpłat przez osoby zobowiązane do zwrotu nienależnie     pobranych zasiłków oraz odpłatności za usługi opiekuńczo-gospodarcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz posiłki szkolne. Dotyczy środowisk zgodnie z rejonizacją.
14. Współpraca ze szkołami i innymi instytucjami w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży,
w tym przygotowywanie i przekazywanie list osób objętych dożywianiem, opisywanie dowodów księgowych dotyczących odpłatności za wydawane posiłki zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz rozliczeniami imiennymi, informowanie o absencjach pracowników socjalnych z rejonu.

WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

1. Praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach (budynek posiada windę), w tym przy monitorze ekranowym.
2. Praca w środowisku.
3. Praca jednozmianowa.
4. Stanowisko nie jest specjalnie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia o naborze GOPS Białe Błota osiągnął wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który wynosi co najmniej 6%. 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny
 • życiorys zawodowy (CV)
 • kserokopie świadectw pracy
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób, które posiadają niniejsze orzeczenie)
 • referencje
 • oryginał kwestionariusza osobowego (druk do pobrania na stronie BIP „Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie”)
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
 • pisemne oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach, ul. Betonowa 1A lub pocztą (decyduje data
i godzina wpływu do sekretariatu), w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Pracownika socjalnego”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.02.2020 r. do godz. 14.00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w tym list motywacyjny i CV) powinny być podpisane przez kandydata, a CV opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie formalnej oceny nadesłanych dokumentów aplikacyjnych   przez   powołaną   Komisję    Rekrutacyjną   oraz  rozmowy kwalifikacyjnej.

O miejscu i terminie przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.gops.bialeblota.pl  oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w GOPS Białe Błota

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych  z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" administrator danych informuje, że:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1 A, 86-005 Białe Błota NIP 953-21-99-900; REGON: 953-21-99-900
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Białych Błotach jest Pan Arnold Paszta prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria doradcza „Partner System” Arnold Paszta, NIP 953-125-07-05, REGON: 093129891; główne miejsce wykonywania  działalności:   Lipniki   ul. Jaśminowa  17,  86-005 Białe Błota.
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w procesie rekrutacji, którego celem jest wybór osoby na oferowane stanowisko pracy, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/i odrębnej zgody  jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że  przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze  danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie rekrutacji na stanowisko pracy.
4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.
5) Pana/Pani dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia złożenia dokumentów do procesu rekrutacji. Jeżeli nie zostanie podpisana z Panem/Panią umowa to po upływie w/w terminu  dane osobowe podane w dokumentach do procesu rekrutacji zostaną zarchiwizowane i usunięte.
7) jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych  oraz jeżeli jest to technicznie możliwe do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Panu/Pani w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Pana/Panią cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw: "RODO".
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo, a w pozostałym zakresie (innych danych)  nie wynikającym wprost z przepisów prawa, podanie danych w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy, w formie wyraźnego działania potwierdzającego (np. podanie ich na formularzu, wniosku lub innym dokumencie papierowym lub elektronicznym) przyzwalającego na przetwarzanie tych danych przez Administratora danych jest również definiowane jako wyrażona przez Pana/Panią „zgoda”. W przypadku gdy przekazane dokumenty zawierające Pana/Pani dane osobowe mają być wykorzystane przez Administratora danych na potrzeby przyszłych rekrutacji niezbędna jest pisemna zgoda wskazująca ten cel. Brak podania danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa w procesie rekrutacji powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego wobec Pana/Pani osoby.
11) Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w  celu  profilowania.