Ogłoszenie Nr 2/2012

Zakładki podstawowe

Ogłoszenie Nr 2/2012

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach

ul. Betonowa 1 A, 86-005 Białe Błota

ogłasza nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej „Dąb” w Białych Błotach- w wymiarze 1 etatu - w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Dąb” w Białych Błotach przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach

 

 

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI :

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

UL. BETONOWA 1A, 86-005BIAŁEBŁOTA

OPIS STANOWISKA: KIEROWNIK WTZ „DĄB” W BIAŁYCH BŁOTACH zgodnie ze schematem organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach, podlega bezpośrednio Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

1. niezbędne:

wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia oraz studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej,

co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3 lata pracy w pomocy społecznej

2. dodatkowe:

udokumentowana praca na stanowiskach związanych z bezpośrednią pracą z osobami niepełnosprawnymi

 

OBOWIĄZKI:

Do obowiązków na stanowisku pracy należy w szczególności:

 1. znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania WTZ t.j. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, rozporządzenia w sprawie WTZ, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości budżetowej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Pracy;
 2. przestrzegania obowiązującego prawa lokalnego oraz Instrukcji i Zarządzeń obowiązujących w GOPS oraz WTZ;
 3. kierowanie całokształtem działalności WTZ;
 4. czynny udział w pracach rady programowej;
 5. stała współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników WTZ.

 

WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

Stanowisko nie jest specjalnie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Niniejszym informujemy, że Warsztat Terapii Zajęciowej „Dąb” w Białych Błotach przy ul. Szubińskiej 87 d,w Białych Błotach pozbawiony jest barier architektonicznych. W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia o naborze GOPS Białe Błota nie osiągnął wskaźnika co najmniej 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych określonych w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny
 • życiorys zawodowy
 • kserokopie świadectw pracy
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób, które posiadają niniejsze orzeczenie)
 • referencje
 • oryginał kwestionariusza osobowego
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • inne dokumenty uwiarygodniające fakt doświadczenia i bezpośredniej pracy z osobami niepełnosprawnymi (np. zaświadczenie, zakres obowiązków)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach, ul. Betonowa 1a lub pocztą (decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu) w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko Kierownik WTZ “Dąb” w Białych Błotach”, w terminie do dnia 31.12.2012r. do godziny 12.00.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

W dniu 04.01.2013r. będzie miała miejsce formalna ocena nadesłanych dokumentów aplikacyjnych przez Komisję Rekrutacyjną. Tego dnia osoby, które złożyły kompletną aplikację i pomyślnie przejdą ocenę formalną, zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną połączonąz testem kompetencji. Rozmowa kwalifikacyjna i test kompetencji odbędzie się w dniu 07.01.2013r. o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach, ul. Betonowa 1a (sala konferencyjna II piętro). Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach. ]Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane przez kandydata oraz opatrzone klauzulą:“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) oraz ustawą z dnia 21 ]listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”.

 

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 05.12.2012 r.