Ogłoszenie Nr 4/2020 - nabór na stanowisko urzędnicze – referent 1 etat

Zakładki podstawowe

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1a, 86-005 Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze –  referent 1 etat 

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:   GMINNY  OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ  UL. BETONOWA 1A, 86-005  BIAŁE  BŁOTA

OPIS  STANOWISKA:  REFERENT 1 ETAT

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

1.niezbędne :
- wykształcenie minimum średnie,
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
- nieposzlakowana opinia.

2. dodatkowe :
- studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
-  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku pracy lub w administracji publicznej,
- znajomość przepisów regulujących zakres zadań wykonywanych na określonym stanowisku, w szczególności: znajomość przepisów w zakresie prawa budowlanego i ordynacji podatkowej.

OBOWIĄZKI:

Do obowiązków na stanowisku pracy należy w szczególności:
1. Przygotowywanie zbiorów centralnych w programie informatycznym POMOST std.
2. Sprawdzanie prawidłowości wydatkowania środków finansowych w związku z realizacją rządowego programu w zakresie dożywiania.
3. Sprawdzanie pod względem merytorycznym wyjazdów służbowych pracowników wykonujących pracę w terenie.
4. Obsługa administracyjna projektów unijnych i innych programów finansowanych ze środków zewnętrznych.
5. Organizacja i dbałość o terminowe przeglądy roczne i 5-letnie związane z utrzymaniem wszystkich obiektów GOPS.
6. Prowadzenie książek obiektu budowlanego dla wszystkich obiektów GOPS.
7.  Aktualizacja zestawień mienia przeznaczonego do ubezpieczenia.
8. Przeprowadzanie procedury związanej z ubezpieczeniem mienia GOPS i jednostek organizacyjnych.
9. Sporządzanie sprawozdania dotyczącego ochrony środowiska.
10. Sporządzanie dokumentacji wraz z protokołem przekazania do likwidacji przedmiotów, które utraciły cechy użyteczności.
11. Przygotowywanie wykazów nienależnie pobranych świadczeń i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz naliczanie odsetek od zaległości.
12. Wsparcie przy realizacji zadań z zakresu zamówień publicznych.

WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

1. Praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach (budynek posiada windę).
2. Praca jednozmianowa.
3. Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym.
4. Stanowisko nie jest specjalnie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia o naborze GOPS Białe Błota osiągnął wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który wynosi co najmniej 6%.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny
 • życiorys zawodowy (CV)
 • kserokopie świadectw pracy
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób, które posiadają niniejsze orzeczenie)
 • referencje
 • oryginał kwestionariusza osobowego (druk do pobrania na stronie BIP „Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie”)
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach, ul. Betonowa 1a lub pocztą (decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu), w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko referent”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.03.2020 r. do godz. 17.00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w tym list motywacyjny i CV) powinny być podpisane przez kandydata, a CV opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie formalnej oceny nadesłanych dokumentów aplikacyjnych   przez   powołaną   Komisję    Rekrutacyjną   oraz   rozmowy kwalifikacyjnej.

O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.gops.bialeblota.pl  oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 02.03.2020 r.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w GOPS Białe Błota
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych  z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" administrator danych informuje, że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1 A, 86-005 Białe Błota NIP 953-21-99-900; REGON: 953-21-99-900
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Białych Błotach jest Pan Arnold Paszta prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria doradcza „Partner System” Arnold Paszta, NIP 953-125-07-05, REGON: 093129891; główne miejsce wykonywania  działalności:   Lipniki   ul. Jaśminowa  17,  86-005 Białe Błota.
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w procesie rekrutacji, którego celem jest wybór osoby na oferowane stanowisko pracy, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/i odrębnej zgody  jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że  przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze  danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie rekrutacji na stanowisko pracy.
4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.
5) Pana/Pani dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia złożenia dokumentów do procesu rekrutacji. Jeżeli nie zostanie podpisana z Panem/Panią umowa to po upływie w/w terminu  dane osobowe podane w dokumentach do procesu rekrutacji zostaną zarchiwizowane i usunięte.
7) jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych  oraz jeżeli jest to technicznie możliwe do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Panu/Pani w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Pana/Panią cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw: "RODO".
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo, a w pozostałym zakresie (innych danych)  nie wynikającym wprost z przepisów prawa, podanie danych w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy,   w formie wyraźnego działania potwierdzającego (np. podanie ich na formularzu, wniosku lub innym dokumencie papierowym lub elektronicznym) przyzwalającego na przetwarzanie tych danych przez Administratora danych jest również definiowane jako wyrażona przez Pana/Panią „zgoda”. W przypadku gdy przekazane dokumenty zawierające Pana/Pani dane osobowe mają być wykorzystane przez Administratora danych na potrzeby przyszłych rekrutacji niezbędna jest pisemna zgoda wskazująca ten cel. Brak podania danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa w procesie rekrutacji powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego wobec Pana/Pani osoby.
11) Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w  celu  profilowania.