Ogłoszenie o czwartym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach

Zakładki podstawowe

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 33/2020

Kierownika GOPS w Białych Błotach z dnia 02.12.2020 r.

 

Ogłoszenie o czwartym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

adres:              ul. Betonowa 1A 86-005 Białe Błota

telefon:             52 34 94 824 lub 52 34 94 819

faks:                52 34 94 452

www.bip.gops.bialeblota.pl, www.gops.bialeblota.pl

adres e-mail: biuro@gops.bialeblota.pl

 

2. Tryb przetargu:

Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony.

 

3. Przedmiot przetargu:

samochód osobowy marki Opel Zafira 2.2 DTI MR 99. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu zawarty w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

 

4. Cena wywoławcza pojazdu:

Cena wywoławcza pojazdu wynosi 3 262,50 zł (słownie:  trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złote 50/100)

Oferta cenowa nie może być niższa od ceny wywoławczej.

Cena ofertowa przy sprzedaży zwolniona od podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług art. 43 ust. 1 pkt 2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).

 

5. Wadium:

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj 326,25 zł  (słownie: trzysta dwadzieścia sześć złotych 25/100).

 

Wadium należy wpłacić do dnia 17.12.2020 r. do godz. 11.00 przelewem na konto depozytowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach:

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział w Białych Błotach

Nr 65 8142 1020 0000 4242 5000 0003

z dopiskiem:

„Wadium dot. samochodu Opel Zafira, nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby fizycznej”.

Za datę dokonania wpłaty wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego GOPS w Białych Błotach.

2) Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu  lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu lub odwołaniu przetargu.

3) Wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku przetargu oferenta zostanie zwrócone  po wpłaceniu przelewem na rachunek GOPS w Białych Błotach całej zaoferowanej ceny.

4) Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy lub nie uiści ceny nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.

 

6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta, pod rygorem nieważności, musi być sporządzona w formie pisemnej i  zawierać:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firma) i siedzibę oferenta, nr telefonu, w przypadku firmy NIP, REGON, adres email,

2) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i projektem umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń,

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu, zweryfikował oznaczenia identyfikujące pojazd i przedmiot przetargu w pełni akceptuje lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

4) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przypadku gdy oferent jest przedsiębiorcą,

6) potwierdzenie wniesienia wadium.

 

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

1) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej według poniższego wzoru:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  ul. Betonowa 1A, 86-005 Białe Błota

- „Oferta przetargowa na zakup samochodu Opel Zafira”,

2) Oferty należy składać do dnia 17.12.2020 r. do godz. 12.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1A (sekretariat I piętro), przy czym za złożenie oferty rozumie się moment wpływu lub złożenie oferty w siedzibie GOPS.

3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

8. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1 A (sala konferencyjna I piętro), w dniu 17.12.2020 r. (czwartek) o godz. 12.15.

 

9. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

Pojazdy będące przedmiotem przetargu będzie można oglądać na terenie Świetlicy Socjoterapeutycznej „Małgosia” w Cielu ul. Ogrody 1 do dnia 15.12.2020 r. w godz. 11.00-14.00. Wymagane ustalenie terminu oględzin  pod nr tel. 52 320 15 72.

 

10. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

11. Pozostałe informacje:

1) Komisja przetargowa wybierze ofertę zawierającą najwyższą cenę.

2) W przypadku złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert, przetarg będzie kontynuowany w formie ustnej licytacji, aż do wybrania oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę.

3) Jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy bez uzasadnionej przyczyny we wskazanym przez zbywcę terminie, zbywca może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

4) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez sprzedającego po zawarciu umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

5) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty wpłaty na koncie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach i podpisaniu umowy sprzedaży.

6) Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

- nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

- o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu Opel Zafira

2. Oferta (Formularz ofertowy)

3. Projekt umowy sprzedaży