OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KANDYDATA NA OPIEKUNA OSOBY CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONEJ

Zakładki podstawowe

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KANDYDATA NA OPIEKUNA OSOBY CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONEJ

Tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydata na opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej z terenu Gminy Białe Błota. Ośrodek przedstawi Sądowi wybraną kandydaturę. Ustanowienie opiekuna następuje w drodze postanowienia Sądu.

*ZADANIA OPIEKUNA

Zadaniem opiekuna jest ochrona interesów osobistych i majątkowych osoby nad którą sprawuje się opiekę. Do zadań należy szczególnie dbanie o środki do życia osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej (w razie ich braku powinno się dochodzić dla niej odpowiednich świadczeń), sprawowanie  zarządu nad jej majątkiem: m.in. poprzez sporządzenie inwentarza majątku osoby ubezwłasnowolnionej, przedstawienie go sądowi, a następnie nadzór nad nim, dbanie o opiekę lekarską - tak aby osoba całkowicie ubezwłasnowolniona nie szkodziła sobie i nie stanowiła zagrożenia dla innych, reprezentowanie wobec osób trzecich, składanie oświadczeń woli. Opiekun osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego. Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych. Nie może samodzielnie stać się stroną umowy np.: nie może zawrzeć umowy pożyczki, najmu, zlecenia, umowy o dzieło czy umowy o pracę; nie może sama sprzedać lub darować należących do niej rzeczy. Nie może sporządzić samodzielnie testamentu. Może jedynie zawierać umowy dotyczące drobnych, bieżących spraw życia codziennego takich jak dokonywanie drobnych zakupów, korzystanie z drobnych usług itp. Niektórych czynności prawnych osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może dokonać ani sama, ani przez opiekuna, są to m.in.: zawarcie małżeństwa, uznanie dziecka, sporządzenie lub odwołanie testamentu.

*WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW

Opiekunem osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca
z pełni praw publicznych). Od kandydata wymaga się nieposzlakowanej opinii, dobrego stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji opiekuna. Osoba nie może być karana.

* WYNAGRODZENIE

Na wniosek opiekuna Sąd opiekuńczy może przyznać stosowne wynagrodzenie (okresowe lub jednorazowe). Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Pełnienie funkcji opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie wiąże się
z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej Białych Błotach.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna prosimy o kontakt telefoniczny z tut. Ośrodkiem pod numerami telefonów:

- Piskuła Alicja – (52) 34 94 829

- Tajl Joanna – (52) 34 94 824

Można również kontaktować się drogą mailową: biuro@gops.bialeblota.pl