Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert. na realizację zadania publicznego pn. „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu gmin

Zakładki podstawowe

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane  w ramach otwartego konkursu ofert. na realizację zadania publicznego  pn. „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu gminy Białe Błota w okresie  od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.”.

W odpowiedzi na ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach dotyczące naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu gminy Białe Błota w okresie  od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.” informujemy, że nie wpłynęło żadne zgłoszenie.

Zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt 1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j.) komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej.