OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Znak sprawy: ZP.271.2.2020.US

Zakładki podstawowe

Znak sprawy: ZP.271.2.2020.US

Białe Błota, 25.02.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

 Świadczenie usług w ramach programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020
na rzecz osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Białe Błota, w 2020 r.

 

I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

adres: ul. Betonowa 1A, 86-005 Białe Błota

telefon: 52 34 94 824 lub 52 34 94 819

faks: 52 34 94 452

adres e-mail: biuro@gops.bialeblota.pl

godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek godz. 7.30-15.30,

wtorek godz. 7.30-17.00, piątek godz. 7.30-14.00. 

 

II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert na usługę społeczną na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.).

2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g ustawy PZP.

3. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej http://www.bip.gops.bialeblota.pl/ ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, zwane dalej Ogłoszeniem.

4. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenta osobistego na rzecz osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Białe Błota w 2020 r., zgodnie z ideą programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mają na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

3. Zakres usług asystenta osoby niepełnosprawnej w szczególności polega na pomocy w:

a)    wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
b)    wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
c)    zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
d)    załatwieniu spraw urzędowych;
e)    nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
f)    korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

4. Wykonawca ma obowiązek uwzględniania decydującego wpływu uczestnika Programu na podejmowane działania.

5. Liczba osób objętych wsparciem – 20 (w tym 10 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 10 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

6. Ogólna liczba planowanych godzin usług asystenckich – 7 200 (w tym 3 600 godzin dla osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 3 600 godzin dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

7. Czas trwania usług asystenckich:

 1. usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione;
 2. limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie;
 3. przez godzinę świadczenia usługi Zamawiający rozumie godzinę zegarową (60 minut) świadczenia usługi. Do świadczonych usług nie wlicza się czasu dotarcia opiekuna do miejsca świadczenia usług, ani też kosztów dojazdów.

8. Usługi asystenta osobistego będą świadczone osobom niepełnosprawnym, zamieszkującym gminę Białe Błota, które uzyskały pełnoletność i posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

9. W przypadku nie zagwarantowania środków na realizację przedmiotu zamówienia w 2020 roku, Zamawiający ma prawo do zmniejszenia liczby godzin świadczenia w/w usług. W takim przypadku Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowane godziny.

10. Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zawierane będą w sposób sukcesywny w zależności od kwoty transz przeznaczonych na realizację usług asystenckich. 

11. Źródłem finansowania programu są środki Funduszu Solidarnościowego. Dysponentem środków Funduszu Solidarnościowego jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

12. Koszt świadczenia usług asystenta może dotyczyć wszystkich kosztów związanych z ich świadczeniem, w szczególności takich jak:

 1. wynagrodzenie asystentów;
 2. koszty zakupu biletów komunikacji publicznej jednorazowych lub miesięcznych dla asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w pkt 3 na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, w wysokości nie większej niż 200 zł miesięcznie;
 3. koszty ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usług asystenta, w wysokości nie większej niż 150 zł rocznie.

13. Koszty o których mowa w pkt 12 będą kwalifikowane jeśli:

 1. pod opieką asystenta w tym samym czasie będzie pozostawać tylko 1 uczestnik Programu;
 2. będzie prowadzona ewidencja biletów jednorazowych, zawierająca m. in. informacje dotyczące; daty pobrania biletów, liczby pobranych biletów, danych asystenta, daty i celu wykorzystania biletów.

14. Wydatki będą kwalifikowane, jeżeli zostaną poniesione w okresie realizacji zadania, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.

15. Za datę ponoszenia kosztu przyjmuje się w przypadku wydatków pieniężnych w szczególności:

 1. ponoszonych przelewem lub obciążeniową kartą płatniczą – datę obciążenia rachunku bankowego podmiotu realizującego usługę asystenta, tj. datę księgowania operacji;
 2. ponoszenia kartą kredytową lub podobnym instrumentem płatniczym o odroczonej odpłatności – datę transakcji skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej lub podobnego instrumentu pod warunkiem dokonania spłaty tej należności do końca okresu rozliczeniowego danego instrumentu płatniczego;
 3. ponoszonych gotówką – datę faktycznego dokonania płatności w kwocie brutto, tj. wraz z podatkiem VAT, z wyjątkiem przypadku, gdy podatek ten może być odliczony od podatku należnego lub zwróconego.

16. Wykonawca zobowiązany będzie do rozliczenia się ze świadczonych usług w formie Karty realizacji usług asystenckich w ramach Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, której wzór stanowi załącznik nr 6.

17. Zamawiający przewiduje następujące formy zatrudnienia:

 1) umowa o świadczenie usług w przypadku firm dysponujących osobami, które posiadają kwalifikacje niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia

 2) umowa cywilno-prawna w przypadku osób fizycznych.

 Wymagania niezbędne

 Usługi asystenta mogą świadczyć:

1)    Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

2)    Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Wymagania dodatkowe

 1.  Predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi;
 2.  Komunikatywność, empatia, życzliwość;
 3.  Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy.

 

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Umowa o udzielenie zamówienia na usługę społeczną zostanie zawarta na czas oznaczony.

 2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.

 

V KRYTERIA OCENY OFERT:

 Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:

 1) cena ofertowa brutto C – 60 pkt

 2) kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej K – 20 pkt

 3) doświadczenie w świadczeniu usług asystenta osoby niepełnosprawnej D – 20 pkt

 Ad 1) Opis sposobu obliczania ceny i przyznawania punktów:

 
 

 

                       Cena najniższej oferty za godzinę brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------- x 60 pkt
                                       Cena badanej oferty za godzinę brutto

 

Uwagi: w cenę jednej godziny usługi asystenckiej (godzina zegarowa 60 min.) wykonawca musi wkalkulować wszystkie koszty związane z ich realizacją, w tym koszty dojazdu do miejsca świadczenia usług, zabezpieczenia ewentualnej odzieży ochronnej, rękawiczek jednorazowych i środków higienicznych do mycia rąk, możliwości kontaktu telefonicznego i pokrycia kosztów usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem czynności np. w celu raportowania przebiegu wizyty u osoby niesamodzielnej z wyłączeniem kosztów o których mowa w Programie (rozdz. 7, pkt 2-5).

 

Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Cena podana w ofercie obowiązuje przez cały okres realizacji usługi.

 

 Ad 2) Opis sposobu przyznawania punktacji:

 Punkty w kryterium Kwalifikacje zostaną przyznane na podstawie danych zawartych w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia. Punkty przyznane poszczególnym osobom, skierowanym przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zostaną zsumowane i podzielone przez liczbę tych osób.

Lp.

Kwalifikacje

Liczba punktów

1.

   1 rok - 3 lata

5 pkt

2.

    3 lata - 6 lat

10 pkt

3.

    6 lat - 10 lat

15 pkt

4.

powyżej 10 lat

20 pkt

 

 Uwagi:

 1. W sytuacji, gdy Wykonawca nie złoży ww. wykazu, otrzyma 0 pkt w ramach kryterium „kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej”.

 2. Zamawiający dokona oceny jedynie udokumentowanych kwalifikacji wskazanych w załączonym wykazie. Kwalifikacje powinny być formalnie poświadczone dokumentami potwierdzającymi ich osiągnięcie.

 Ad 3) Opis sposobu przyznawania punktacji:

 Punkty w kryterium Doświadczenie zostaną przyznane na podstawie danych zawartych w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia. Punkty przyznane poszczególnym osobom, skierowanym przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zostaną zsumowane i podzielone przez liczbę tych osób.

 

Lp.

Doświadczenie

Liczba punktów

1.

   1 rok - 3 lata

5 pkt

2.

    3 lata - 6 lat

10 pkt

3.

    6 lat - 10 lat

15 pkt

4.

powyżej 10 lat

20 pkt

 

 Uwagi:

 1. W sytuacji, gdy Wykonawca nie złoży ww. wykazu, otrzyma 0 pkt w ramach kryterium „doświadczenie w świadczeniu usług asystenckich na rzecz osób z niepełnosprawnością”.

 2. Zamawiający dokona oceny jedynie udokumentowanego doświadczenia wskazanego w ww. wykazie. Doświadczenie powinno być formalnie poświadczone poprzez: świadectwo pracy, umowę o pracę/cywilno-prawną, zaświadczenie o odbytym lub odbywanym wolontariacie, referencjelub nieformalnie: (w tym np. cykliczna i długotrwała opieka nad członkiem rodziny) referencje, polecenia.

 

Całkowita liczba punktów (P), jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona według wzoru:

 P = C + K + D.

 

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów po zsumowaniu wszystkich kryteriów.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości podjęcia negocjacji ceny.

 

VI SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

3.  Kompletna oferta powinna zawierać:

 1. formularz ofertowy - załącznik nr 1 do ogłoszenia;
 2. formularz „Informacja dotycząca wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia osoby realizującej przedmiot zamówienia, a także o podstawie dysponowania osobą”, - załącznik nr 2 do ogłoszenia;
 3. wykaz do oceny w kryterium oceny ofert ,,kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej” – załącznik nr 3 do ogłoszenia;
 4. wykaz do oceny w kryterium oceny ofert ,,” - załącznik nr 4 do ogłoszenia;
 5. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 5 do ogłoszenia;
 6. karta realizacji usług asystenckich w ramach Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – załącznik nr 6 do ogłoszenia;
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, zgodnie
  z wymaganiami (dyplomy, zaświadczenia odbycia stażu, certyfikaty/zaświadczenia ukończenia szkoleń/kursów, świadectwo pracy, umowę o pracę/cywilno-prawną, zaświadczenie o odbytym lub odbywanym wolontariacie, referencje);
 8. aktualny odpis w właściwego rejestru lub z CEIDG (firma).

4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy, nazwą
i adresem Zamawiającego oraz napisem: Oferta na świadczenie usług w ramach programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020.” Znak sprawy: ZP.271.2.2020.US.”

W przypadku ofert składanych w formie elektronicznej w temacie wiadomości należy umieścić:

Oferta na świadczenie usług w ramach programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020.” Znak sprawy: ZP.271.2.2020.US.”

VII TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Oferty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Betonowa 1A,
  w sekretariacie lub przesłać drogą elektroniczną jako skan dokumentów na adres biuro@gops.bialeblota.pl do dnia 03.03.2020 r. do godz. 10:00.
 2. Termin otwarcia ofert: 03.03.2020 r.

VIII OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

Bogusława Bajgot – kierownik GOPS (kwestie merytoryczne) tel. 52 34 94 827

Sonia Porowska – referent (kwestie proceduralne) tel. 52 34 94 815

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy;
 2. Formularz „Informacja dotycząca wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczeniaosoby realizującej przedmiot zamówienia, a także o podstawie dysponowania osobą”;
 3. Wykaz do oceny w kryterium oceny ofert ,,kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej”;
 4. Wykaz do oceny w kryterium oceny ofert ,,”;
 5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych;
 6. Wzór karty realizacji usług asystenckich w ramach Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
Tytuł Postępowania: 
Świadczenie usług w ramach programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 na rzecz osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Białe Błota, w 2020 r.
Zamawiający: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Białe Błota
Tryb przetargu: 
Stan: 
Data ogłoszenia: 
wtorek, luty 25, 2020
Data składania ofert: 
wtorek, Marzec 3, 2020 - 10:00
Data otwarcia ofert: 
wtorek, Marzec 3, 2020 - 10:15
Miejsce składania ofert: 
Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Betonowa 1A, w sekretariacie lub przesłać drogą elektroniczną jako skan dokumentów na adres biuro@gops.bialeblota.pl
Nazwa podmiotu udostępniającego informację: 
Imię i nazwisko osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za jej treść: 
Dorota Gajewska
Kategoria publikacji: