Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu gminy Białe Błota w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r.”

Zakładki podstawowe

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 7/2020

Kierownika GOPS w Białych Błotach z dnia 28.04.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W BIAŁYCH BŁOTACH

DZIAŁAJĄCY Z UPOWAŻNIENIA WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu gminy Białe Błota    w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r.”

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1. Przedmiotem konkursu ofert jest realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzieleniu schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym, dla których gmina Białe Błota jest ostatnim miejscem zamieszkania na pobyt stały, na zasadach określonych w art. 48, 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm. ).

 

2. Rodzaje zadań:

Nr zadania

Tytuł zadania

Liczba miejsc

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1

 

Udzielenie schronienia wraz  z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych

 

2

21 400,00 zł

2

 

Udzielenie schronienia wraz  z wyżywieniem w schronisku dla  osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

 

1

14 338,00 zł

RAZEM

35 738,00 zł

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Na realizację wskazanych zadań z zakresu pomocy społecznej planuje się przeznaczyć w 2020 r. – 35 738,00  zł.

2. O przyznanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

3. W ramach dotacji dofinansowane będą wyłącznie wydatki bieżące bezpośrednio związane z realizacją zadań. Dotacje nie mogą być przeznaczone na zadania o charakterze inwestycyjnym oraz na inne nie związane z przedmiotem zadania.

4. Oferent lub oferenci wyłonieni w trybie postępowania konkursowego otrzymają dotację w formie wsparcia (do 90% całkowitego kosztu zadania) po zawarciu pisemnej umowy na realizację zadania. Wymagany wkład własny organizacji wynosi min. 10%. Za wkład własny uznaje się wkład finansowy (środki finansowe własne i środki z innych źródeł) oraz wkład rzeczowy i osobowy (praca wolontariuszy/praca społeczna członków organizacji).

5. W sytuacji, gdy oferent wnosi do realizacji zadania wkład własny w postaci świadczenia pracy wolontariuszy/pracy społecznej członków organizacji, konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:

1) zakres, sposób i czas wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy;

3) jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu; jeżeli wolontariusz wykonuje prace wymagające odpowiednich kwalifikacji, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe.

4) w pozostałych przypadkach wartość pracy wyliczana jest w oparciu o maksymalną stawkę za jedną godzinę pracy nieprzekraczającą 20 zł/godz.

6. Wkład własny oferenta powinien być poniesiony w terminie wskazanym w zawartej umowie.

7. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

8. Zleceniodawca zastrzega, aby oferent był umieszczony w rejestrze placówek udzielających tymczasowego schronienia  prowadzonym przez odpowiedniego miejscowo Wojewodę.

9. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Białe Błota a oferentem.

10. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku wymagana jest aktualizacja oferty tj. „planu i harmonogramu oraz kosztorysu działań w zakresie realizacji zadania”.

11. Dotacja będzie przekazywana na warunkach określonych w umowie. Wzór umowy określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057 ze zm.) (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

12. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umową środki finansowe podlegają niezwłocznemu zwrotowi zgodnie z zapisami umowy.

13. W przypadku rezygnacji przez Zleceniobiorcę z realizacji zadania po przekazaniu dotacji, środki finansowe podlegają zwrotowi.

14. W przypadku, gdy po zakończeniu realizacji zadania okaże się, że wartość poniesionych kosztów jest niższa niż kwota zadeklarowana w ofercie, oferent dokona zwrotu niewykorzystanych środków pieniężnych, zgodnie z art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.

15. Zastrzega się prawo do zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania w zakresie wynikającym z uchwalonego budżetu.

16. Zastrzega się prawo zmiany wysokości dotacji w przypadku nieprzewidzianej w czasie ogłoszenia konkursu zmiany potrzeb w zakresie usługi.

 

III.  Terminy i warunki realizacji zadania

Zadanie nr 1

1. Zadanie realizowane będzie w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r.

2. Schronisko dla osób bezdomnych zapewni osobom bezdomnym całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności oraz uzyskanie samodzielności życiowej.

3. W ofercie należy uwzględnić zapewnienie osobie bezdomnej trzech posiłków dziennie, w tym jednego gorącego – wydawanego w miejscu udzielenia schronienia.

4. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami w zakresie opisanym w ofercie i standardami określonymi w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk  dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896).

5. Zleceniodawca wymaga, aby schronisko dla osób bezdomnych znajdowało się w odległości nie większej niż 150 km od gminy Białe Błota.

6. Schronisko dla bezdomnych prowadzone przez zleceniobiorcę powinno funkcjonować i realizować zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm).

7. Udzieleniem schronienia będą objęte osoby z terenu gminy Białe Błota legitymujące się decyzją administracyjną kierującą do ośrodka wsparcia oraz po zawarciu kontraktu socjalnego.

8. Zleceniodawca przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie: 2 osoby.

9. Podana przez Zleceniodawcę ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia w/w ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.

10. Oferent wyłoniony w konkursie obowiązany jest do prowadzenia i udostępnienia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach następującej dokumentacji: list obecności, kartotek klientów skierowanych przez GOPS, dokumentów współpracy klientów z innymi placówkami, policją i innymi instytucjami.

11. Oferent zapewnia, że posiada niezbędne warunki do realizacji zadania, w tym:

a) kadrę o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami, przeszkolonych wolontariuszy,

b) bazę lokalową (własną lub potwierdzoną umową np. najmu/użyczenia) umożliwiającą realizację zadania, spełniającą odpowiednie warunki przeciwpożarowe i sanitarne,

c) doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze.

12.Oferent realizujący zadanie zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

13. Oferent zobowiązany jest do dostarczenia na wezwanie GOPS w Białych Błotach oryginałów lub kopii dokumentów (faktur, rachunków), celem kontroli prawidłowości wydatkowania dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

14. Oferent zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania GOPS w Białych Błotach o niezgłoszeniu się, nieprzebywaniu klienta w placówce przez okres dłuższy niż przez kolejne 3 dni.

15. Oferent zobowiązany jest do pisemnego lub telefonicznego poinformowania o sytuacji wydalenia klienta z placówki z podaniem przyczyny w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zdarzenia.

16. Na oferencie spoczywa odpowiedzialność za dochowanie obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz za przygotowanie dokumentów tj. ewidencji mieszkańców placówki, list obecności klientów.

17. Podmiot przyjmujący realizację zadania jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z jego realizacji. Sprawozdanie składa się na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057 ze zm.) (załącznik nr 3 do ogłoszenia).

 

Zadanie nr 2

1. Zadanie realizowane będzie w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r.

2. Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewni osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, całodobowe, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

3. W ofercie należy uwzględnić zapewnienie osobie bezdomnej trzech posiłków dziennie, w tym jednego gorącego – wydawanego w miejscu udzielenia schronienia.

4. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami w zakresie opisanym w ofercie i standardami określonymi w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896).

5. Zleceniodawca wymaga, aby schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi znajdowało się w odległości nie większej niż 150 km od gminy Białe Błota.

6. Schronisko dla  osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi prowadzone przez oferenta powinno funkcjonować i realizować zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.).

7. Udzieleniem schronienia będą objęte osoby z terenu gminy Białe Błota legitymujące się decyzją administracyjną o przyznaniu tymczasowego schronienia.

8. Zleceniodawca przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie: 1 osobę.

9. Podana przez Zleceniodawcę ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia w/w ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.

10. Oferent wyłoniony w konkursie obowiązany jest do prowadzenia i udostępnienia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach następującej dokumentacji: list obecności, kartotek klientów skierowanych przez GOPS, dokumentów współpracy klientów z innymi placówkami, policją i innymi instytucjami.

11. Oferent zapewnia, że posiada niezbędne warunki do realizacji zadania, w tym:

a) kadrę o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami, przeszkolonych wolontariuszy,

b) bazę lokalową (własną lub potwierdzoną umową np. najmu/użyczenia) umożliwiającą realizację zadania, spełniającą odpowiednie warunki przeciwpożarowe i sanitarne,

c) doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze.

12. Oferent realizujący zadanie zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

13. Oferent zobowiązany jest do dostarczenia na wezwanie GOPS w Białych Błotach oryginałów lub kopii dokumentów (faktur, rachunków), celem kontroli prawidłowości wydatkowania dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

14. Oferent zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania GOPS w Białych Błotach o niezgłoszeniu się, nieprzebywaniu klienta w placówce przez okres dłuższy niż przez kolejne 3 dni.

15. Oferent zobowiązany jest do pisemnego lub telefonicznego poinformowania o sytuacji wydalenia klienta z placówki z podaniem przyczyny w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zdarzenia.

16. Na oferencie spoczywa odpowiedzialność za dochowanie obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz za przygotowanie dokumentów tj. ewidencji mieszkańców placówki, list obecności klientów.

17. Podmiot przyjmujący realizację zadania jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z jego realizacji. Sprawozdanie składa się na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057 ze zm.) (załącznik nr 3 do ogłoszenia).

 

IV.  Termin, miejsce  i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.05.2020 r. do godz. 15.30  w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1A (I piętro) osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do GOPS) w zamkniętej kopercie, która powinna być opatrzona nazwą podmiotu oraz nazwą zadania „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Gminy Białe Błota w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r.”

2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają prawidłowo wypełnione osobne oferty wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia  24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdania z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057 ze zm.) (załącznik nr 1 do ogłoszenia) wraz z załącznikami.

3. Oferta musi być czytelna oraz wypełniona we wszystkich punktach, które dotyczą oferenta (jeżeli punkt nie dotyczy oferenta – należy wpisać „nie dotyczy”). W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru.

4. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących w przypadku, gdy nie jest dostępny w Krajowym Rejestrze Sądowym (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym);

2) statut lub inny dokument potwierdzający zakres działalności podmiotu składającego ofertę;

3) pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile umocowanie do działania w imieniu oferenta nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;

4) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów;

5) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku złożenia oferty wspólnej);

6) wykaz pracowników realizujących zadanie wraz z opisem ich kwalifikacji i z kserokopiami dokumentów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje potrzebne do realizacji zadania.

5. Ofertę i wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczenia woli w jego imieniu. Dokumenty powinny być dołączone w oryginalne lub w postaci kserokopii z potwierdzeniem jej zgodności z oryginałem na każdej stronie (pieczątka organizacji, podpis osoby upoważnionej z pieczątką imienną oraz datą).

6. Oferent może złożyć ofertę na 2 zadania - na każde z osobna, bądź tylko na jedno z zadań.

7. W przypadku składania przez oferentów więcej niż jednej oferty, wymagany jest jeden komplet załączników do jednej z ofert z odpowiednią adnotacją na pozostałych ofertach.

8. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

9. Oferty sporządzone na innych drukach, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 

1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie przez komisję konkursową, powołaną odrębnym zarządzeniem Kierownika GOPS w Białych Błotach

2. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności przepisy ujęte w art. 15.

3. Komisja dokona oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej (załącznik nr 4 do ogłoszenia), w oparciu o następujące kryteria:

1) złożenie oferty w terminie;

2) złożenie oferty przez podmiot uprawniony;

3) oferta złożona na właściwym formularzu;

4) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty;

5) załączenie wszystkich wymaganych załączników, o których mowa w pkt 4 części IV ogłoszenia;

6) zadanie publiczne z ogłoszenia o konkursie jest zgodne z działalnością statutową oferenta;

7) podpisanie oferty i załączników przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę lub posiadające odpowiednie upoważnienie.

4. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne, dokona ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej (załącznik nr 5 do ogłoszenia), w oparciu o następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;

2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3)  jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie;

4) planowany przez oferenta udział środków własnych finansowych;

5) planowany przez oferenta wkład własny niefinansowy (w tym osobowy i rzeczowy);

6) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych przez podmioty, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

5. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, ostateczną decyzję o wyborze oferty i przyznaniu  dotacji bądź odmowie przyznania dotacji podejmie Kierownik GOPS w Białych Błotach.

6. Realizacja zadania zostanie powierzona oferentowi, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

7. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota,

- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach,

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Białe Błota,

- na stronie internetowej GOPS w Białych Błotach,

- na tablicy ogłoszeń Ośrodka.

8. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego. Decyzja o wynikach konkursu jest ostateczna.

9. Zleceniodawca ustali termin zawarcia umów na realizację zadań przez podmiot, który został wybrany w drodze konkursu.

10. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

1) nie zostanie złożona żadna oferta;

2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

VI. Informacja o realizacji zadań w latach 2018 i 2019:

W latach 2018 i 2019 zadania dotyczące udzielenia schronienia  nie były zlecane w drodze konkursu ofert.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość wystąpienia o dodatkowe informacje do uczestników konkursu.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.

3. Organizator konkursu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:

1) oferent, w sytuacji przyznania dotacji w mniejszej kwocie niż wnioskował, nie przedstawi aktualizacji „planu  i harmonogramu oraz kosztorysu działań w zakresie realizacji zadania”, w czasie umożliwiającym przygotowanie i podpisanie umowy;

2) nie podpisze przygotowanej umowy w czasie umożliwiającym terminowe przekazanie kwoty dotacji na konto oferenta, umożliwiające jej wydatkowanie w terminie określonym w umowie;

3) podmiot utraci zdolność do czynności prawnych;

4) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

4. Informacje na temat konkursu, trybu dofinansowania oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w GOPS w Białych Błotach tel. 52 34-94-819, tel. 52 34-94-829.

 

Załączniki:

  1. Zarządzenie Kierownika GOPS
  2. Ogłoszenie otwartego konkursu - załącznik nr 1 do Zarządzenia Kierownika GOPS
  3. Oferta - załącznik nr 1 do ogłoszenia
  4. Wzór umowy - załącznik nr 2 do ogłoszenia
  5. Wzór sprawozdania - załącznik nr 3 do ogłoszenia
  6. Karta oceny formalnej oferty - załącznik nr 4 do ogłoszenia
  7. Karta oceny merytorycznej oferty - załącznik nr 5 do ogłoszenia