Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zakładki podstawowe

Uchwała nr RGK.0007.27.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 marca 2015

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, ze zm., z 2013 r., poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 110 ust.1, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 163) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.122.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 października 2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach zmienionej Uchwałą Nr RGK.0007.162.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Jacek Grzywacz

 

 

Załącznik do uchwały

Nr RGK.0007.27.2015

Rady Gminy Białe Błota

z dnia 31 marca 2015 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYCH BŁOTACH

 

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163) oraz niniejszego statutu.

§ 2. Ośrodek jest jednostką budżetową powołaną Uchwałą Nr XI / 62 / 90 r. Gminnej Rady Narodowej w Białych Błotach z dnia 27 kwietnia 1990 r.

§ 3. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Białe Błota.

1. Ośrodek jest samodzielną jednostką nieposiadającą osobowości prawnej.

§ 4. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Białe Błota.

1. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Białe Błota.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA

§ 5. 1. Ośrodek w szczególności wykonuje następujące zadania:

1) zadania z zakresu pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

3) zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na postawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

4) zadania z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

5) zadania z zakresu realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

6) zadania z zakresu przyznawania prawa do zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

7) zadania nakierowane na rodzinę na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

8) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

9) ustalanie uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Ośrodek wykonuje inne zadania wynikające z rządowych programów, zawartych umów lub porozumień.

§ 6. Głównym celem działania Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

§ 7. Obowiązek wykonywania zadań spoczywa na Ośrodku w zakresie i rozmiarze określonym w ustawach, uchwałach Rady Gminy oraz zawartych porozumieniach i umowach w oparciu o otrzymane na ten cel środki finansowe.

§ 8. W celu realizacji zadań Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 9. W czasie nieobecności Kierownika Ośrodka jego obowiązki przejmuje zastępca Kierownika GOPS.

§ 10. Kierownik Ośrodka jest odpowiedzialny za statutową działalność Ośrodka kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego funkcjonowanie.

§ 11. 1. W skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzą:

1) działy;

2) sekcje;

3) samodzielne stanowiska pracy;

4) Świetlica Socjoterapeutyczna „Małgosia";

5) Punkt Interwencji Kryzysowej – Rodzinny Punkt Konsultacyjny;

6) Punkty Wydawania Posiłków;

7) Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA”;

8) Doraźny Punkt Noclegowy;

9) Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Białe Błota;

10) Ośrodki Wsparcia i Integracji: "Kruszyna" w Kruszynie Krajeńskim, "Malina" w Murowańcu, "Jagódka" w Trzcińcu;

11) Warsztat Terapii Zajęciowej „DĄB” - jednostka organizacyjna wyodrębniona finansowo i organizacyjnie.

2. Kierownik sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością komórek i jednostki organizacyjnej Ośrodka wymienionych w ust.1.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej wymienionej w ust. 1. pkt. 11 pełni rolę pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w w/w jednostce.

§ 12. 1. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka, organizację wewnętrzną, zasady jego funkcjonowania i szczegółowy zakres zadań określa Kierownik Ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

2. Warsztat Terapii Zajęciowej „DĄB” w Białych Błotach prowadzi działalność na podstawie odrębnego Regulaminu Organizacyjnego.

§ 13. 1. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy oraz regulamin wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z umową o pracę, powołany zarządzeniem Kierownika GOPS.

2. Zatrudnienie w Warsztacie Terapii Zajęciowej „DĄB” w Białych Błotach reguluje odrębny Regulamin w tej sprawie.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 14. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości w ramach środków przewidzianych w budżecie Gminy Białe Błota na dany rok.

§ 15. Działalność finansowana jest:

1) ze środków budżetu Państwa;

2) ze środków budżetu Gminy Białe Błota;

3) ze środków pozabudżetowych, w tym pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 16. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy opracowany na podstawie uchwały budżetowej Rady Gminy w Białych Błotach i zatwierdzony przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

§ 17. W planie finansowym Ośrodka w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany w następstwie uchwał Rady Gminy w Białych Błotach oraz zarządzeń Wójta Gminy Białe Błota.

§ 18. Ośrodek w celu realizowania zadań ustawowych posiada wyodrębnione rachunki bankowe.

 Rozdział 5.

NADZÓR I KONTROLA

§ 19. Ogólny nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka oraz nad realizacją zadań własnych Gminy sprawuje Wójt Gminy Białe Błota.

§ 20. W sprawach zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski za pośrednictwem odpowiedniego wydziału Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie ma zastosowanie ustawa o pomocy społecznej oraz inne obowiązujące odpowiednio przepisy prawa.

§ 22. Zmiany niniejszego Statutu mogą nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy Białe Błota.