UWAGA !!! Pilnie zatrudnimy asystenta osoby niepełnosprawnej lub asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Zakładki podstawowe

Pilnie poszukujemy asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) lub asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) na świadczenie usługi asystenckiej dla jednej osoby z niepełnosprawnościami, w celu realizacji projektu pn. „Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.1 Włączenie społeczne  i  rozwój usług  opiekuńczych Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zatrudnimy asystenta osoby niepełnosprawnej lub asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w celu realizacji usług asystenckich dla jednej osoby  z niepełnosprawnościami: ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Zakres usług asystenckich: Usługa asystencka obejmuje wspieranie osoby z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania:

- społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się  m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na język migowy),

- zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach),

- edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).

Usługa asystencka będzie świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością.
Zakres wsparcia, sposób świadczenia, harmonogram wraz z wymiarem godzinowym usługi asystenckiej oraz prawa osoby z niepełnosprawnością zostaną określone w kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy osobą z niepełnosprawnością (lub jej opiekunem prawnym), asystentem i podmiotem realizującym wsparcie w postaci usługi asystenckiej. Dopuszcza się podpisanie kontraktu przez opiekuna faktycznego osoby z niepełnosprawnością, jeżeli stan zdrowia tej osoby nie pozwala na świadome zawarcie kontraktu, a nie ma ona opiekuna prawnego.

Zadania osoby realizującej usługi asystenckie:

- stworzenie programu rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej,

- planowanie, kontrolowanie, ocenianie indywidualnego programu, planu pomocy dla osoby niepełnosprawnej,

- doradzanie w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, przekwalifikowania zawodowego, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem,

- diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier,

- pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej, jej rodziny oraz najbliższego otoczenia celem udzielania jak najefektywniejszej pomocy,

- włączanie osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne,

- współpraca z mediami ułatwiająca poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych,

- wsparcie i opieka nad osobami niepełnosprawnymi w trakcie realizacji zadań projektowych.

Liczba godzin usług asystenckich:

w okresie: sierpień– grudzień 2019 r. – 216 h
w okresie: styczeń – grudzień 2020 r. – 324 h
w okresie: styczeń – maj 2021 r. – 85 h

Łączna liczba godzin usługi przez cały okres realizacji zamówienia - 625 h.

Miejsce realizacji zadania – w miejscu zamieszkania uczestnika projektu.

Niezbędne kwalifikacje i doświadczenie . Usługa asystencka może być świadczona przez:

a) asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) – warunkiem zatrudnienia AON jest:

- ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.);

- posiadanie minimum 6 miesięcznego doświadczenia w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowego, wolontariackiego lub osobistego, wynikającego z pełnienia roli opiekuna faktycznego;

b) asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) – warunkiem zatrudnienia kandydata jest uzyskanie pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych: podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy; pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych;

po uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa, AOON mogą zostać kandydaci:
- posiadający minimum 6 miesięczne doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego (doświadczenie powinno  być  formalnie  poświadczone poprzez:  świadectwo  pracy,  umowę o pracę/cywilno-prawną, zaświadczenie o odbytym lub odbywanym wolontariacie, referencje lub nieformalnie: w tym np. cykliczna i długotrwała opieka nad członkiem rodziny) referencje, polecenia)

- bez adekwatnego doświadczenia, którzy odbyli minimum 60-godzinne szkolenie asystenckie. Szkolenie składa się z minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz z minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy np. praktyki, wolontariat.

Wykształcenie zawodowe nie stanowi zasadniczego kryterium naboru kandydatów do pracy na stanowisku AOON.

Wymiar i dokumentowanie realizacji usług. Usługi asystenckie świadczone będą przez 5 dni w tygodniu w godzinach między 7:00 a 22:00, w szczególnie uzasadnionych przypadkach również w święta i dni wolne od pracy.

Świadczenie usług asystenckich podlega indywidualnemu dokumentowaniu w postaci papierowej lub elektronicznej i obejmuje w szczególności:

- indywidualny plan wsparcia i pracy z osobą niepełnosprawną – opracowywany przez osobę świadczącą usługę asystencką we współpracy z podmiotem realizującym usługi i uczestnikiem projektu (lub jej opiekunem faktycznym lub prawnym), zawierający w szczególności cele pracy oraz zadania wspierająco-aktywizujące (podtrzymanie umiejętności samoobsługowych, sprawności i aktywności osoby uprawnionej oraz zapobieganie negatywnym skutkom jej niesamodzielności);
- dziennik czynności usług asystenckich, zawierający ewidencję wykonania czynności usług asystenckich, prowadzony na bieżąco przez AON lub AOON, obejmujący datę, rodzaj wykonywanej czynności, ewentualne spostrzeżenia i uwagi, podpis osoby dokonującej wpisu oraz podpis uczestnika/uczestniczki projektu lub opiekuna faktycznego/prawnego.

Świadczenie usług asystenckich podlega monitoringowi i okresowej ewaluacji podmiotu realizującego usługę asystencką.

Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna  z osobą fizyczną.

Termin realizacji zamówienia: od sierpnia 2019 r.  do 31 maja 2021 r.

Osoby upoważnione do kontaktu:

1) w kwestiach merytorycznych – Alicja Piskuła tel. 52 34 94 815,
    e-mail: biuro@gops.bialeblota.pl

2) w kwestiach proceduralnych – Dorota Gajewska tel. 52 34 94 819,
    e-mail: biuro@gops.bialeblota.pl