Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przez terapeutę ds. uzależnień dla osób i rodzin dotkniętych w szczególności problemem uzależnienia od alkoholu, w tym dotkniętych i zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie

Zakładki podstawowe

1. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Betonowa 1a

86-005 Białe Błota

zaprasza do składania ofert na świadczenie usług terapeuty ds. uzależnień dla osób i rodzin dotkniętych w szczególności problemem uzależnienia od alkoholu, w tym dotkniętych i zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie, w związku z realizacją zadania rozszerzenia dostępu do poradnictwa specjalistycznego w ramach Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na  terenie  Gminy Białe Błota na 2016 r.

 2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia dyżurów terapeuty ds. uzależnień dla osób i rodzin dotkniętych w szczególności problemem uzależnienia od alkoholu, w tym dotkniętych i zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie, w związku z realizacją zadania rozszerzenia dostępu do poradnictwa specjalistycznego w ramach Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na  terenie  Gminy Białe Błota  na 2016 r.

 Zamówienie składa się z trzech części. Oferty należy złożyć na każdą część osobno:

1) dyżury w Parafii w Murowańcu  ul. Św. Rafała Kalinowskiego 2 - w wymiarze 4 godz. tygodniowo;

2) dyżury w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Małgosia” w Cielu ul. Ogrody 1 - w wymiarze 4 godz. tygodniowo;

3) dyżury w Ośrodku Zdrowia w Łochowie, ul. Porzeczkowa 20 - w wymiarze 4 godz. tygodniowo oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1A -  w wymiarze 5 godz. tygodniowo.

Podana liczba godzin jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie.

Szczegółowy harmonogram dyżurów zostanie ustalony po zawarciu umowy.

Forma zatrudnienia: umowa o świadczenie usług w przypadku firm lub umowa cywilno-prawna w przypadku osób fizycznych.

 Zakres pracy terapeuty:

1)  prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień;

2) udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych  i profilaktycznych w sprawach uzależnień;

3) wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia;

4)  motywowanie osób uzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego;

5)  udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące abstynencję lub zapewnienie udziału w grupach wsparcia;

6) inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie uzależnionego/współuzależnionego poprzez udzielanie stosownego wsparcia i informacji  o  możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy;

7)  gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy/powiatu, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny;

8)  współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

3. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od stycznia 2016r. do grudnia 2016r.

4. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie uprawnień do wykonywania usług terapeuty ds. uzależnień zgodnych z PARPA- specjalista psychoterapii uzależnień lub instruktor terapii uzależnień oraz osoby będące w trakcie zdobywania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień PARPA;

2) minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie poradnictwa indywidualnego oraz prowadzenia grup wsparcia.

5. Wymagane dokumenty:

1) oferta zawierająca opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz cenę brutto za 1 godzinę zegarową dyżuru (proponowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia);

2) kserokopia certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub certyfikatu instruktor terapii uzależnień wydanego przez Dyrektora PARPA;

3) w przypadku osób będących w trakcie zdobywania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień zaświadczenie o statusie „osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień” lub zaświadczenie o statusie „osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym w zakresie instruktora terapii uzależnień” wydanego przez Dyrektora PARPA;

4)  kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;

5)  oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2135)”.

 

W przypadku firm zatrudniających osoby przygotowane do wykonania zamówienia należy złożyć również aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

cena za 1 godzinę dyżuru oraz kwalifikacje i doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.

7. Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 11.01.2016 r. do godz. 10.00

Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie GOPS w Białych Błotach  ul. Betonowa 1A (I piętro pokój nr 11).

 Osoba do kontaktu: Ewelina Marczak tel. 52 34 94 815

 Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.