ZARZĄDZENIE NR 23/2020 - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu gminy Białe Błota w okresie od 01.10.2020

Zakładki podstawowe

ZARZĄDZENIE  NR   23/2020

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Białych Błotach

z dnia 30.09.2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu gminy Białe Błota w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.”

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) oraz Zarządzenia Nr 18/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach z dnia 26.08.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej  pn.: „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Gminy Białe Błota w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.”

 

ZARZĄDZAM

co następuje:

 

§ 1

1. Ogłasza się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu gminy Białe Błota w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.”

2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach, na stronie internetowej Urzędu Gminy Białe Błota, na stronie internetowej GOPS w Białych Błotach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 23/2020

Kierownika GOPS w Białych Błotach z dnia 30.09.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

Podaje się do wiadomości rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu gminy Białe Błota w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.”

Wykaz podmiotów realizujących zadania wraz z przyznanymi kwotami dotacji

 

Lp.

Nazwa i adres podmiotu

Tytuł zadania publicznego

Przyznana wysokość dotacji

1

 

Stowarzyszenie  JESIEŃ

86-010 Koronowo

Nowy Jasiniec 45

Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych

 

9 200,00 zł

2

 

Stowarzyszenie  JESIEŃ

86-010 Koronowo

Nowy Jasiniec 45

Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

 

6 164,00 zł

RAZEM

15 364,00 zł