Zarządzenie Nr 35/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach z dnia 04.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty

Zakładki podstawowe

Zarządzenie Nr 35/2020

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Białych Błotach

 z dnia 04.12.2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz upoważnienia nr RO.KE.0052.78.2020 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 10.08.2020 r.

 

ZARZĄDZAM

co następuje:

 

§ 1

Postanawia się przeprowadzić otwarty nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu gminy Białe Błota w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”,

 

§ 2

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które spełniają następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

2) działają w organizacji pozarządowej lub podmiotach, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

3) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,

4) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

5) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1257 z późn. zm.),

6) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata oraz przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę.

 

§ 3

Zadania komisji konkursowej:         
1) ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych do otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem określonych kryteriów,      
2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
3) proponowanie rozdysponowania środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.         

§ 4

W przypadku gdy:     
1) żadna z organizacji nie wskaże kandydata do składu komisji konkursowej  lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji lub        
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.         

 

§ 5

1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych do dwóch członków – przedstawiciel organizacji pozarządowych.

2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach powołuje komisję konkursową najpóźniej w przeddzień jej pierwszego posiedzenia.

3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

§ 6

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej na załączonym formularzu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2020 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1A (I piętro) osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do GOPS), w zamkniętej kopercie oznaczonej - „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadania publicznego w 2021 r.”.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.