Zarządzenie Nr 4/2021 w sprawie rozstrzygnięcia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert

Zakładki podstawowe

Zarządzenie Nr 4/2021

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Białych Błotach

 z dnia 14.01.2021 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d i 2da pkt 1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j.) oraz upoważnienia nr RO.KE.0052.78.2020 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 19.08.2020 r.

 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. Ogłasza się rozstrzygnięcie naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych  w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu gminy Białe Błota w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”.

2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach, na stronie internetowej Urzędu Gminy Białe Błota, na stronie internetowej GOPS w Białych Błotach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załącznik  nr 1

do Zarządzenia nr 4/2021

Kierownika GOPS w Białych Błotach z dnia 14.01.2021 r.

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru kandydatów

na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane  w ramach otwartego konkursu ofert. na realizację zadania publicznego  

pn. „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu gminy Białe Błota w okresie  od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu gminy Białe Błota w okresie  od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.” nie wpłynęło żadne zgłoszenie.

Zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt 1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j.) komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej.