ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZP.271.1.2020.US

Zakładki podstawowe

Białe Błota, dn. 20.01.2020 r.

ZAWIADOMIENIE  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania w trybie ogłoszenia (znak sprawy: ZP.271.1.2020.US) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będących podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach w 2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęły 3 oferty. Po dokonanej ocenie spełnienia przez wykonawców wymagań określonych
w ogłoszeniu ustalono, że wszystkie oferty spełniają wskazane wymogi.

Do realizacji zamówienia wybrano oferty:

Oferta nr 1 – Manufaktura Mowy Sp. z o. o., ul. Twardzickiego 42/7, 85-791 Bydgoszcz

Część nr 2,3,4,5 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena - 60  pkt

- doświadczenie – 10 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 70 pkt

Realizacja usług w ramach umowy o świadczenie usług.

 

Oferta nr 2 – Gabinet Rehabilitacyjny Ewa Adamowicz, ul. Suwalska 16, 85-373 Bydgoszcz

Część nr 6 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena - 60  pkt

- doświadczenie – 20 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 80 pkt

Realizacja usług w ramach umowy o świadczenie usług

 

Oferta nr 3 – Pani Katarzyna Jamry-Grochowska

Część nr 1 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena - 60  pkt 

- doświadczenie – 30 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 90 pkt

Realizacja usług w ramach umowy zlecenia.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.