ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA I WYBORZE OFERTY - ZNAK SPRAWY: GOPS.271.3.2021

Zakładki podstawowe

ZAWIADOMIENIE  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA I WYBORZE OFERTY

dot.: postępowania w trybie zapytania ofertowego (znak sprawy: GOPS.271.3.2021) na zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa placu zabaw przy świetlicy socjoterapeutycznej ,,Małgosia” w Cielu dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno – wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęły trzy oferty:

Oferta nr 1

Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka, ul. Chmurna 12A/2, 85-411 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena - 60 pkt 

- okres gwarancji – 40 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt

 

Oferta nr 2

Firma FENSTER Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena – 55,40 pkt 

- okres gwarancji – 40 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 95,40 pkt

 

Oferta nr 3

NOVUM Sp. z o. o. Sp. k., ul. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena – 48,26 pkt 

- okres gwarancji – 40 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 88,26 pkt

 

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy:

Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka

ul. Chmurna 12A/2, 85-411 Bydgoszcz

Wykonawca zaproponował najkorzystniejszą ofertę.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.