Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania ZP.271.2.2019.US

Zakładki podstawowe

Białe Błota, dn. 05.09.2019 r.

ZAWIADOMIENIE  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania w trybie ogłoszenia (znak sprawy: ZP.271.2.2019.US) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będących podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach w okresie wrzesień-październik 2019r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach informuje,
że w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęło 8 ofert. Po dokonanej ocenie spełnienia przez wykonawców wymagań określonych w ogłoszeniu ustalono, że wszystkie oferty spełniają wskazane wymogi.

Do realizacji zamówienia wybrano oferty:

Oferta nr 1Pani Bernadeta Jędro z Łochowa

Część nr 39 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena - 60  pkt

- doświadczenie – 20 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 80 pkt

Część nr 40 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena - 60  pkt

- doświadczenie – 10 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 70 pkt

Realizacja usług w ramach umowy o świadczenie usług. 

 

Oferta nr 2 – Manufaktura Mowy Sp. z o. o., ul. Twardzickiego 42/7, 85-791 Bydgoszcz

Część nr 3, 11, 13, 16, 21, 22, 26, 33 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena - 60  pkt

- doświadczenie – 30 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 90 pkt

Realizacja usług w ramach umowy o świadczenie usług

 

Oferta nr 3 – Pani Ewa Przygoda z Bydgoszczy

Część nr 4, 7 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena - 60  pkt 

- doświadczenie – 20 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 80 pkt

Realizacja usług w ramach umowy zlecenia.

 

Oferta nr 4 - TERAPTUS Diagnoza Terapia Zaburzeń Rozwoju i Zachowania Przybilińska Ewa  ul. Toruńska 53/2  85-023 Bydgoszcz

Część nr 2, 35 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena - 60  pkt

- doświadczenie – 40 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt

Realizacja usług w ramach umowy o świadczenie usług. 

 

Oferta nr 5 - Pani Izabela Forgiel z Bydgoszczy

Część nr 19 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena - 60  pkt 

- doświadczenie – 20 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 80 pkt

Realizacja usług w ramach umowy zlecenia.

 

Oferta nr 6 - Centrum Terapii i Rehabilitacji „SENSIS” Aleksandra Michalska  ul. Potockiego 3 85-309 Bydgoszcz

Część nr 1, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena - 60  pkt

- doświadczenie – 40 pkt                            

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt

Realizacja usług w ramach umowy o świadczenie usług

 

Oferta nr 7 - Pani Marta Brust z Murowańca

Część nr 10 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena - 60  pkt 

- doświadczenie – 40 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt

Realizacja usług w ramach umowy zlecenia.

 

Oferta nr 8 - Pani Karolina Grzegórska z Bydgoszczy

Część nr 37, 38 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena - 60  pkt 

- doświadczenie – 10 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 70 pkt

Realizacja usług w ramach umowy zlecenia.

 

Na części nr: 17, 32, 34 i 36 nie została złożona żadna oferta.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.