Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania ZP.271.3.2019.US

Zakładki podstawowe

Białe Błota, dn. 16.09.2019 r.

ZAWIADOMIENIE  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania w trybie ogłoszenia (znak sprawy: ZP.271.3.2019.US) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będących podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach w okresie wrzesień-październik 2019r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach informuje,
że w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęły 2 oferty. Po dokonanej ocenie spełnienia przez wykonawców wymagań określonych w ogłoszeniu ustalono, że wszystkie oferty spełniają wskazane wymogi.

Do realizacji zamówienia wybrano oferty:

Oferta nr 1 – Arkadia – Terapia i Rozwój Daria Klimek, ul. Mickiewicza 24. 89-200 Szubin

Część nr 4 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena - 60  pkt

- doświadczenie – 20 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 80 pkt

Realizacja usług w ramach umowy o świadczenie usług.

 

Oferta nr 2Pani Bernadeta Jędro z Łochowa

Część nr 3 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena - 60  pkt

- doświadczenie – 10 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 70 pkt

Realizacja usług w ramach umowy zlecenie. 

 

Na części nr: 1 i 2 nie została złożona żadna oferta.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.