Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania ZP.271.4.2019.US

Zakładki podstawowe

Białe Błota, dn. 04.10.2019 r.

ZAWIADOMIENIE  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania w trybie ogłoszenia (znak sprawy: ZP.271.4.2019.US) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi będącego podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach w październiku 2019r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęła 1 oferta. Po dokonanej ocenie spełnienia przez wykonawcę wymagań określonych w ogłoszeniu ustalono, że oferta spełnia wskazane wymogi.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę:

Oferta nr 1 – Manufaktura Mowy Sp. z o. o., ul. Twardzickiego 42/7, 85-791 Bydgoszcz

Część nr 1 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena - 60  pkt

- doświadczenie – 10 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 70 pkt

Realizacja usług w ramach umowy o świadczenie usług.

 

Na część nr 2 nie została złożona żadna oferta.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.