Zawiadomienie o wyborze oferty - świadczenie usług opiekuńczo-gospodarczych

Zakładki podstawowe

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania w trybie zapytania ofertowego (znak sprawy: ZP.271.5.2015) na świadczenie usług opiekuńczo-gospodarczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu gminy Białe Błota.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęły 3 oferty. Po dokonanej ocenie spełnienia przez wykonawców wymagań określonych w zapytaniu ofertowym ustalono, że tylko dwie oferty spełniają wskazane wymogi. Do realizacji zamówienia wybrano ofertę:

 

1. Pani Grażyny Bartkiewicz z miejscowości Ciele (realizacja usług w ramach umowy zlecenia)    

Cena brutto w dni powszednie: 11 zł/1 godz., cena brutto w niedzielę i święta: 13 zł/1 godz.

Oferent  posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu usług opiekuńczo-gospodarczych, potwierdzone bardzo pozytywnymi referencjami. Ponadto oferta zawiera najniższą cenę.

 

2. „Przyjazne Serce” Hanna Świątek

ul. Asfaltowa 10

86-005 Białe Błota

Cena brutto w dni powszednie: 15 zł/1 godz., cena brutto w niedzielę i święta: 16 zł/1 godz.

Oferent posiada wykwalifikowaną kadrę, wszyscy pracownicy, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają ukończony kurs opieki nad osobami przewlekle chorymi oraz  niepełnosprawnymi lub kurs  opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej. Wszystkie osoby posiadają wymagane doświadczenie w realizacji usług opiekuńczo-gospodarczych.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf