Zawiadomienie o wyborze oferty - świadczenie usług psychologicznych

Zakładki podstawowe

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania w trybie zapytania ofertowego (znak sprawy: ZP.271.6.2015) na świadczenie usług psychologicznych dla osób z terenu gminy Białe Błota.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęło łącznie  9 ofert,  z czego 5 ofert dotyczyło części I zamówienia, natomiast 4 oferty dotyczyły części II zamówienia. Po dokonanej ocenie spełnienia przez wykonawców wymagań określonych w zapytaniu ofertowym ustalono, że wszystkie oferty spełniają wskazane wymagania. Do realizacji zamówienia wybrano ofertę:

Cześć I – świadczenie usług psychologicznych w Punkcie Interwencji Kryzysowej - Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym  działającym  przy  Gminnym  Ośrodku  Pomocy Społecznej w Białych Błotach:

Pani Ewa Kowalska z Bydgoszczy    

Cena brutto 40 zł/1 godz.

 

Cześć II - świadczenie usług psychologicznych w ramach realizacji zadania pn.: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”:

Pani Ewa Kowalska z Bydgoszczy    

Cena brutto 40 zł/1 godz.

Wykonawca posiada bardzo wysokie kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa w zakresie wskazanym w I i II części zamówienia  oraz 17 letnie doświadczenie w prowadzeniu Punktu Interwencji Kryzysowej i 3 letnie doświadczenie w zakresie pracy z ofiarami i sprawcami przemocy. Dodatkowo oferent od 3 lat bierze  czynny udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf