Zawiadomienie o wyborze oferty - świadczenie usług terapeuty ds. uzależnień

Zakładki podstawowe

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania w trybie zapytania ofertowego (znak sprawy: ZP.271.4.2015) świadczenie usług terapeuty ds. uzależnień dla osób i rodzin dotkniętych w szczególności problemem uzależnienia od alkoholu, w tym dotkniętych i zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie, w związku z realizacją zadania rozszerzenia dostępu do poradnictwa specjalistycznego w ramach Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na  terenie  Gminy Białe Błota na 2016 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez wykonawcę:

Część 1 - dyżury w parafii w Murowańcu 

Pani Magdalena Borowiec z Bydgoszczy

Cena brutto: 55 zł /1 godz.

 

Część 2 - dyżury w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Małgosia” w Cielu

Pani Grażyna Wenda z miejscowości Ciele 

Cena brutto: 65 zł /1 godz.

 

Część 3 - dyżury w Ośrodku Zdrowia w Łochowie oraz siedzibie GOPS w Białych Błotach

Pracownia Psychoterapeutyczna

Adamski Jerzy

89-512 Wiec 134

Cena brutto: 60 zł /1 godz.

Wybrane oferty spełniają  wymagania określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym. Wykonawcy posiadają doświadczenie w realizacji przedmiotowych usług oraz kwalifikacje do ich wykonywania.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf