Zmiana do Zarządzenia nr 44 Kierownika GOPS z dnia 30.12.2020 r. - ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zakładki podstawowe

ZARZĄDZENIE  NR   6/2021

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Białych Błotach

z dnia 19.01.2021 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach z dnia 30.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym  z terenu Gminy Białe Błota w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057),  w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876) oraz na podstawie upoważnienia nr RO.KE.0052.78.2020 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 10.08.2020 r.

 

ZARZĄDZAM

co następuje:

 

§ 1

1. W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 44/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach z dnia 30.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym  z terenu Gminy Białe Błota w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.” wprowadza się następujące zmiany:

 

1. W rozdziale I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania  pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 

2. Rodzaje zadań:

Nr zadania

Tytuł zadania

Liczba miejsc

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1

 

Udzielenie schronienia wraz                    z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych

 

3

54 750,00 zł

2

 

Udzielenie schronienia wraz                   z wyżywieniem w schronisku dla  osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

 

1

25 550,00 zł

RAZEM

80 300,00 zł

 

 

2. W rozdziale II. Zasady przyznawania dotacji pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Na realizację wskazanych zadań z zakresu pomocy społecznej planuje się przeznaczyć w 2021 r. – 80 300,00  zł.

 

3. W rozdziale III. Terminy i warunki realizacji zadania, Zadanie nr 1, pkt 8 otrzymuje brzmienie:

8. Zleceniodawca przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie: 3 osoby.

 

4. W rozdziale IV. Termin, miejsce  i sposób składania ofert pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.01.2021 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1A  (I piętro) osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do GOPS) w zamkniętej kopercie, która powinna być opatrzona nazwą podmiotu oraz nazwą zadania „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Gminy Białe Błota w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – nr zadania ………..….”.

 

§ 2

Zarządzenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach, na stronie internetowej GOPS w Białych Błotach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.