Znak sprawy: GOPS.271.1.2020.RPKP

Zakładki podstawowe

Białe Błota, dn. 20.03.2020 r.

Znak sprawy: GOPS.271.1.2020.RPKP                                                          

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usługi asystenckiej dla jednej osoby z niepełnosprawnościami, w celu realizacji projektu pn. „Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego.  

1. Zamawiający:

nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

adres:   ul. Betonowa 1A 86-005 Białe Błota

telefon: 52 34 94 824 lub 52 34 94 819

faks:     52 34 94 452

adres e-mail: biuro@gops.bialeblota.pl

godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek godz. 7.30-15.30, wtorek godz. 7.30-17.00, piątek godz. 7.30-14.00.

 

2. Przedmiot zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asystenckiej dla jednej osoby z niepełnosprawnościami: ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

2) Usługa asystencka obejmuje wspieranie osoby z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania:

- społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na język migowy),

- zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach),

- edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).

3) Zakres wsparcia, sposób świadczenia, harmonogram wraz z wymiarem godzinowym usługi asystenckiej oraz prawa osoby z niepełnosprawnością zostaną określone w kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy osobą z niepełnosprawnością (lub jej opiekunem prawnym), asystentem i podmiotem realizującym wsparcie w postaci usługi asystenckiej. Dopuszcza się podpisanie kontraktu przez opiekuna faktycznego osoby z niepełnosprawnością, jeżeli stan zdrowia tej osoby nie pozwala na świadome zawarcie kontraktu, a nie ma ona opiekuna prawnego.

4) Usługa asystencka będzie świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością.

5) Zadania osoby realizującej usługi asystenckie:

- stworzenie programu rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej,

- planowanie, kontrolowanie, ocenianie indywidualnego programu, planu pomocy dla osoby niepełnosprawnej,

- doradzanie w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, przekwalifikowania zawodowego, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem,

- diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier,

- pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej, jej rodziny oraz najbliższego otoczenia celem udzielania jak najefektywniejszej pomocy,

- włączanie osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne,

- współpraca z mediami ułatwiająca poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych,

- wsparcie i opieka nad osobami niepełnosprawnymi w trakcie realizacji zadań projektowych.

6) Liczba godzin usług asystenckich:

w okresie: kwiecień – grudzień 2020 r. – 425 h

w okresie: styczeń – maj 2021 r. – 85 h

Łączna liczba godzin usługi przez cały okres realizacji zamówienia - 510 h.

7) Miejsce realizacji zadania – w miejscu zamieszkania uczestnika projektu.

8) Usługa asystencka może być świadczona przez:

a) asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) – warunkiem zatrudnienia AON jest:

- ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.);

- posiadanie minimum 6 miesięcznego doświadczenia w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowego, wolontariackiego lub osobistego, wynikającego z pełnienia roli opiekuna faktycznego;

b) asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) – warunkiem zatrudnienia kandydata jest uzyskanie pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych: podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy; pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych;

po uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa, AOON mogą zostać kandydaci:

- posiadający minimum 6 miesięczne doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego;

- bez adekwatnego doświadczenia, którzy odbyli minimum 60-godzinne szkolenie asystenckie. Szkolenie składa się z minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz z minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy np. praktyki, wolontariat.

Wykształcenie zawodowe nie stanowi zasadniczego kryterium naboru kandydatów do pracy na stanowisku AOON.

9) Usługi asystenckie świadczone będą przez 5 dni w tygodniu w godzinach między 7:00 a 22:00, w szczególnie uzasadnionych przypadkach również w święta i dni wolne od pracy.

10) Świadczenie usług asystenckich podlega indywidualnemu dokumentowaniu w postaci papierowej lub elektronicznej i obejmuje w szczególności:

- indywidualny plan wsparcia i pracy z osobą niepełnosprawną – opracowywany przez osobę świadczącą usługę asystencką we współpracy z podmiotem realizującym usługi i uczestnikiem projektu (lub jej opiekunem faktycznym lub prawnym), zawierający w szczególności cele pracy oraz zadania wspierająco-aktywizujące (podtrzymanie umiejętności samoobsługowych, sprawności i aktywności osoby uprawnionej oraz zapobieganie negatywnym skutkom jej niesamodzielności);

- dziennik czynności usług asystenckich, zawierający ewidencję wykonania czynności usług asystenckich, prowadzony na bieżąco przez AON lub AOON, obejmujący datę, rodzaj wykonywanej czynności, ewentualne spostrzeżenia i uwagi, podpis osoby dokonującej wpisu oraz podpis uczestnika/uczestniczki projektu lub opiekuna faktycznego/prawnego.

11) Świadczenie usług asystenckich podlega monitoringowi i okresowej ewaluacji podmiotu realizującego usługę asystencką.

12) Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna  z osobą fizyczną.

3. Termin realizacji zamówienia: od kwietnia 2020 r.  do 31 maja 2021 r.

4. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej  oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:

1) cena ofertowa brutto C – 60 pkt

2) doświadczenie w świadczeniu usług asystenckich na rzecz osób z niepełnosprawnością D – 40 pkt

 

Ad 1) Opis sposobu obliczania ceny i przyznawania punktów:

 

                Cena najniższej oferty za godzinę brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------- x 60 pkt
                           Cena badanej oferty za godzinę brutto

 

Uwagi: w cenę jednej godziny usługi asystenckiej (godzina zegarowa 60 min.) wykonawca musi wkalkulować wszystkie koszty związane z ich realizacją, w tym koszty dojazdu do miejsca świadczenia usług, zabezpieczenia ewentualnej odzieży ochronnej, rękawiczek jednorazowych i środków higienicznych do mycia rąk, możliwości kontaktu telefonicznego i pokrycia kosztów usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem czynności np. w celu raportowania przebiegu wizyty u osoby niesamodzielnej.

Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Cena podana w ofercie obowiązuje przez cały okres realizacji usługi.

Ad 2) Opis sposobu przyznawania punktacji:

Lp.

Doświadczenie

Liczba punktów

1.

6 m-cy - 1 rok

10 pkt

2.

1 rok - 2 lata

20 pkt

3.

2 lata - 4 lata

30 pkt

4.

powyżej 4 lat

40 pkt

Spełnienie kryterium doświadczenia będzie weryfikowane na podstawie danych zawartych w wykazie, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, załączonym do oferty Wykonawcy, wg następujących zasad:

Uwagi:

1. W sytuacji, gdy Wykonawca nie złoży ww. wykazu, otrzyma 0 pkt. w ramach kryterium „doświadczenie w świadczeniu usług asystenckich na rzecz osób z niepełnosprawnością”.

2. Zamawiający dokona oceny jedynie udokumentowanego doświadczenia wskazanego w ww. wykazie. Doświadczenie powinno być formalnie poświadczone poprzez: świadectwo pracy, umowę o pracę/cywilno-prawną, zaświadczenie o odbytym lub odbywanym wolontariacie, referencje lub nieformalnie: (w tym np. cykliczna i długotrwała opieka nad członkiem rodziny) referencje, polecenia.

Całkowita liczba punktów (P), jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona według wzoru:

P = C + D.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w obu kryteriach.

5. Sposób przygotowania oferty:

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

3. Kompletna oferta powinna zawierać:

1) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

2) formularz „Informacja dotycząca wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osoby realizującej przedmiot zamówienia” - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;

3) wykaz do oceny w kryterium oceny ofert „doświadczenie w świadczeniu usług asystenckich na rzecz osób z niepełnosprawnością” - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie w wykonywaniu usług asystenckich (dyplomy, w przypadku AOON dokument potwierdzający uzyskanie pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych, certyfikaty/zaświadczenia ukończenia szkolenia/kursu, świadectwo pracy, umowę o pracę/cywilno-prawną, zaświadczenie o odbytym lub odbywanym wolontariacie, referencje);

5) klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy, nazwą i adresem Zamawiającego oraz napisem: Oferta na świadczenie usługi asystenckiej w ramach projektu pn. „Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota”.

W przypadku ofert składanych w formie elektronicznej w temacie wiadomości należy umieścić:

Oferta na świadczenie usługi asystenckiej w ramach projektu pn. „Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota”.

6. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1A (I piętro sekretariat) lub przesłać drogą elektroniczną jako skan dokumentów na adres: biuro@gops.bialeblota.pl do dnia 31.03.2020 r. do godz. 10:00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty  do zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

7. Termin otwarcia ofert: 31.03.2020 r.

8. Osoby upoważnione do kontaktu:

1) w kwestiach merytorycznych – Alicja Piskuła tel. 52 34 94 815, e-mail: biuro@gops.bialeblota.pl

2) w kwestiach proceduralnych – Dorota Gajewska tel. 52 34 94 819, e-mail: biuro@gops.bialeblota.pl

Tytuł Postępowania: 
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi asystenckiej dla jednej osoby z niepełnosprawnościami, w celu realizacji projektu pn. „Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego.
Zamawiający: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Białe Błota
Tryb przetargu: 
Kategoria przetargu: 
Stan: 
Data ogłoszenia: 
piątek, Marzec 20, 2020
Data składania ofert: 
wtorek, Marzec 31, 2020 - 10:00
Data otwarcia ofert: 
wtorek, Marzec 31, 2020 - 10:15
Miejsce składania ofert: 
Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Betonowa 1A, w sekretariacie lub przesłać drogą elektroniczną jako skan dokumentów na adres biuro@gops.bialeblota.pl
Nazwa podmiotu udostępniającego informację: 
Imię i nazwisko osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za jej treść: 
Dorota Gajewska
Kategoria publikacji: