Znak sprawy: ZP.271.7.2019.US

Zakładki podstawowe

Znak sprawy: ZP.271.7.2019.US 

Białe Błota, 20.12.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będących podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach w 2020 r.

I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

adres: ul. Betonowa 1A, 86-005 Białe Błota

telefon: 52 34 94 824 lub 52 34 94 819

faks: 52 34 94 452

adres e-mail: gops.bialeblota@admin.com.pl

godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek godz. 7.30-15.30,

wtorek godz. 7.30-17.00, piątek godz. 7.30-14.00. 

II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert
  na usługę społeczną na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.).
 2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g ustawy PZP.
 3. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej http://www.bip.gops.bialeblota.pl/ ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, zwane dalej Ogłoszeniem.
 4. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest będących podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Białych Błotach w 2020 r.
 2. Zamówienie obejmuje części:

Część nr 1 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii behawioralnej dla chłopca w wieku 9 lat, z rozpoznaniem: autyzm atypowy,                       w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 16 godz.,

- grudzień - 8 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Białe Błota.

Część nr 2 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii behawioralnej dla:

1)  mężczyzny w wieku 24 lat, z rozpoznaniem: schizofrenia paranoidalna, upośledzenie umysłowe,                 w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 20 godz.,

- grudzień - 10 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Murowaniec.

2) mężczyzny w wieku 23 lat, z rozpoznaniem: autyzm, upośledzenie umysłowe w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 20 godz.,

- grudzień - 10 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Murowaniec.

Część nr 3 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii behawioralnej dla chłopca w wieku 9 lat, z rozpoznaniem: upośledzenie umysłowe, w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 5 godz.,

- grudzień - 3 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Białe Błota.

Część nr 4 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii behawioralnej dla chłopca w wieku 7 lat, z rozpoznaniem: autyzm, w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 12 godz.,

- grudzień - 6 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Łochowo.

Część nr 5 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii behawioralnej dla chłopca w wieku 5 lat, z rozpoznaniem: padaczka, wielotorbielowatość nerek w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 8 godz.,

- grudzień - 4 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Zielonka.

Część nr 6 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii behawioralnej dla chłopca w wieku 4 lat, z rozpoznaniem: autyzm atypowy, w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 12 godz.,

- grudzień - 6 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Murowaniec.

Część nr 7 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii behawioralnej dla chłopca w wieku 5 lat, z rozpoznaniem: Zespół Aspergera, w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 16 godz.,

- grudzień - 8 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Łochowo.

Część nr 8 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii behawioralnej dla chłopca w wieku 5 lat, z rozpoznaniem: opóźnienie rozwoju psychoruchowego (rozumienia, mowy), zaburzenia integracyjno-sensoryczne, nadruchowość,
w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 8 godz.,

- grudzień - 4 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Drzewce.

Część nr 9 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii behawioralnej dla dziewczynki w wieku 3 lat, z rozpoznaniem: autyzm atypowy, w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 8 godz.,

- grudzień - 4 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Białe Błota.

Część nr 10 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii behawioralnej dla dziewczynki w wieku 9 lat, z rozpoznaniem: autyzm dziecięcy, w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 12 godz.,

- grudzień - 6 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Białe Błota.

Część nr 11 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii behawioralnej dla chłopca w wieku 7 lat, z rozpoznaniem: autyzm dziecięcy, w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 12 godz.,

- grudzień - 6 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Białe Błota.

Część nr 12 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii logopedycznej dla chłopca w wieku 9 lat, z rozpoznaniem: autyzm atypowy, w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 8 godz.,

- grudzień - 4 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Białe Błota.

Część nr 13 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii logopedycznej dla chłopca w wieku 6 lat, z rozpoznaniem: zaburzenia rozwoju psychologicznego, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, znaczne opóźnienie rozwoju mowy, niedosłuch w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 20 godz.,

- grudzień - 10 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Murowaniec.

Część nr 14 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii logopedycznej dla chłopca w wieku 9 lat, z rozpoznaniem: upośledzenie umysłowe, w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 8 godz.,

- grudzień - 4 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Białe Błota.

Część nr 15 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii logopedycznej dla chłopca w wieku 7 lat, z rozpoznaniem: mózgowe porażenie dziecięce, niedowład czterokończynowy, wodogłowie wtórne, padaczka lekoodporna w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 20 godz.,

- grudzień - 10 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Łochowo.

Część nr 16 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii logopedycznej dla chłopca w wieku 5 lat, z rozpoznaniem: padaczka, wielotorbielowatość nerek w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 8 godz.,

- grudzień - 4 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Zielonka.

Część nr 17 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii logopedycznej dla dziewczynki w wieku 4 lat, z rozpoznaniem: zapalenie mózgu w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 10 godz.,

- grudzień - 5 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Białe Błota.

Część nr 18 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii neurologopedycznej dla dziewczynki w wieku 9 lata,
z rozpoznaniem: zespół Downa w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 17 godz.,

- grudzień - 9 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Łochowo.

Część nr 19 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii neurologopedycznej dla chłopca w wieku 2 lata, z rozpoznaniem: opóźnienie rozwoju, porażenie dziecięce, zespół piramidowy w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 8 godz.,

- grudzień - 4 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Białe Błota.

Część nr 20 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii neurologopedycznej dla chłopca w wieku 5 lat, z rozpoznaniem: opóźnienie rozwoju psychoruchowego (rozumienia, mowy), zaburzenia integracyjno-sensoryczne, nadruchowość, w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 8 godz.,

- grudzień - 4 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Drzewce.

Część nr 21 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii logopedycznej dla chłopca w wieku 5 lat, z rozpoznaniem: zespół Aspergera, w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 4 godz.,

- grudzień - 2 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Łochowo.

Część nr 22 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii neurologopedycznej dla dziewczynki w wieku 7 lat, z rozpoznaniem: afazja dziecięca, dyzartia, w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 24 godz.,

- grudzień - 12 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Kruszyn Krajeński.

Część nr 23 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii neurologopedycznej dla chłopca w wieku 5 lat, z rozpoznaniem: autyzm, w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 10 godz.,

- grudzień - 5 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Zielonka.

Część nr 24 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii logopedycznej dla dziewczynki w wieku 9 lat, z rozpoznaniem: autyzm dziecięcy, w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 4 godz.,

- grudzień - 2 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Białe Błota.

Część nr 25 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii logopedycznej dla chłopca w wieku 7 lat, z rozpoznaniem: autyzm dziecięcy, w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - 8 godz.,

- grudzień - 4 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Białe Błota.

Część nr 26 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii logopedycznej dla chłopca w wieku 9 lat, z rozpoznaniem: zaburzenie sensoryczne i hiperkinetyczne, niepełnosprawność intelektualna, w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 8 godz.,

- grudzień - 4 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Murowaniec.

Część nr 27 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii logopedycznej dla chłopca w wieku 7 lat, z rozpoznaniem: zaburzenie sensoryczne i hiperkinetyczne, niepełnosprawność intelektualna, w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 8 godz.,

- grudzień - 4 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Murowaniec.

Część nr 28 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii logopedycznej dla chłopca w wieku 1,5 lat, z rozpoznaniem: znaczne opóźnienie rozwoju:

- styczeń - listopad - 8 godz.,

- grudzień - 4 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Białe Błota.

Część nr 29 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie rehabilitacji fizycznej dla chłopca w wieku 7 lat, z rozpoznaniem: mózgowe porażenie dziecięce, niedowład czterokończynowy, wodogłowie wtórne, padaczka lekoodporna w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 10 godz.,

- grudzień - 5 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Łochowo.

Część nr 30 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie rehabilitacji fizycznej dla chłopca w wieku 5 lat, z rozpoznaniem: padaczka, wielotorbielowatość nerek w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 12 godz.,

- grudzień - 6 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Zielonka.

Część nr 31 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie rehabilitacji fizycznej dla chłopca w wieku 2 lat, z rozpoznaniem: porażenie dziecięce, opóźnienie rozwoju, zespół piramidowy w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 8 godz.,

- grudzień - 4 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Białe Błota.

Część nr 32 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie rehabilitacji fizycznej dla kobiety w wieku 25 lat, z rozpoznaniem: dziecięce porażenie mózgowe, niedowład czterokończynowy w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 8 godz.,

- grudzień - 4 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Murowaniec.

Część nr 33 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie rehabilitacji fizycznej dla chłopca w wieku 1,5 lat, z rozpoznaniem: znaczne opóźnienie rozwoju:

- styczeń - listopad - 24 godz.,

- grudzień - 12 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Białe Błota.

Część nr 34 - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie rehabilitacji ruchowej dla dziewczynki w wieku 4 lat, z rozpoznaniem: zapalenie mózgu w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 20 godz.,

- grudzień - 10 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Białe Błota.

Część nr 35 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie integracji sensorycznej dla chłopca w wieku 7 lat, z rozpoznaniem: mózgowe porażenie dziecięce, niedowład czterokończynowy, wodogłowie wtórne, padaczka lekoodporna w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 10 godz.,

- grudzień - 5 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Łochowo.

Część nr 36 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie integracji sensorycznej dla chłopca w wieku 5 lat, z rozpoznaniem: padaczka, wielotorbielowatość nerek w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 12 godz.,

- grudzień - 6 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Zielonka.

Część nr 37 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie integracji sensorycznej dla chłopca w wieku 5 lat, z rozpoznaniem: opóźnienie rozwoju psychoruchowego (rozumienia, mowy), zaburzenia integracyjno-sensoryczne, nadruchowość, w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 8 godz.,

- grudzień - 4 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Drzewce.

Część nr 38 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie integracji sensorycznej dla chłopca w wieku 5 lat, z rozpoznaniem: Zespół Aspergera, w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 4 godz.,

- grudzień - 2 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Łochowo.

Część nr 39 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii pedagogicznej (terapia ręki) dla chłopca w wieku 9 lat, z rozpoznaniem: upośledzenie umysłowe, w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 2 godz.,

- grudzień - 2 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Białe Błota.

Część nr 40 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii pedagogicznej (terapia ręki) dla dziewczynki w wieku 9 lata z rozpoznaniem: zespół Downa w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 7 godz.,

- grudzień - 4 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Łochowo.

Część nr 41 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii pedagogicznej dla mężczyzny w wieku 32 lat, z rozpoznaniem: upośledzenie umysłowe, zespół Downa, zaburzenia nastroju w wymiarze miesięcznym:

- listopad - 10 godz.,

- grudzień - 5 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Białe Błota.

Część nr 42 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii psychologicznej dla kobiety w wieku 47 lat, z rozpoznaniem: schizofrenia paranoidalna, w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 8 godz.,

- grudzień - 4 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Zielonka.

Część nr 43 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii psychologicznej dla dziewczynki w wieku 15 lat, z rozpoznaniem: depresja, zaburzenia mowy w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 12 godz.,

- grudzień - 6 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Przyłęki.

Część nr 44 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii psychologicznej dla chłopca w wieku 9 lat, z rozpoznaniem: zaburzenie sensoryczne i hiperkinetyczne, niepełnosprawność intelektuana w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 8 godz.,

- grudzień - 4 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Murowaniec.

Część nr 45 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii psychologicznej dla chłopca w wieku 7 lat, z rozpoznaniem: depresja, zaburzenia mowy w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 8 godz.,

- grudzień - 4 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Murowaniec.

Część nr 46 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii psychologiczno-pedagogicznej dla chłopca w wieku 5 lat z rozpoznaniem: autyzm w wymiarze miesięcznym:

- styczeń  - listopad - 20 godz.,

- grudzień - 10 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Zielonka.

Część nr 47 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie treningu umiejętności społecznych dla chłopca w wieku 5 lat
z rozpoznaniem: autyzm w wymiarze miesięcznym:

- styczeń - listopad - 8 godz.,

- grudzień - 4 godz.

Miejsce wykonywanie usług: Zielonka.

 

3. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr. 189, poz. 1598 z późn. zm.), obejmuje:

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w tym zwłaszcza:

- kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

 • samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych
  w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
 • dbałość o higienę i wygląd,
 • utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy
  oraz ze społecznością lokalną,
 • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
 • korzystanie z usług różnych instytucji,

- interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

 • ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
 • doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem
  jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
 • kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
 • współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym;

 • w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
 • w wypełnianiu dokumentów urzędowych,

- wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

 • w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach
  i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
 • w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
 • w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,
 • w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

- pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

 • nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
 • pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
 • zwiększenie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe.

2) pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

 • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 • uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
 • pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
 • pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
 • pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
 • pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych,

3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.):

 • zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
 • współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznegoi edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług,

4) pomoc mieszkaniowa, w tym:

 • w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
 • w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
 • kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu.

 

4. Liczba osób objętych wsparciem – 26.

5. Wykonywane specjalistyczne usługi opiekuńcze mają być dostosowane do szczególnych potrzeb osób objętych pomocą, mają wynikać z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności i obejmować czynności określone w § 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

6. W przypadku nie zagwarantowania środków na realizację przedmiotu zamówienia w 2020 roku, Zamawiający ma prawo do zmniejszenia liczby godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. W takim przypadku Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowane godziny specjalistycznych usług opiekuńczych.

7. Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zawierane będą w sposób sukcesywny w zależności od kwoty przeznaczonej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (zwiększenia/zmniejszenia) ilości godzin usług lub liczby osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, co nie będzie stanowić zmiany umowy. Zamawiający zapłaci jedynie za faktycznie zrealizowane godziny usług.

9. Wykonawca będzie świadczyć usługi na podstawie pisemnych informacji przekazywanych przez Zamawiającego, precyzujących zakres wykonywanych usług – rodzaj terapii, okres wykonywania usług oraz wymiar godzin.

10. Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą wykonywane w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy na terenie gminy Białe Błota bądź w miejscu do tego przeznaczonym i odpowiednio wyposażonym, uzgodnionym z Zamawiającym. Podczas świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych Wykonawca, powinien umożliwić uczestnictwo w nich opiekunowi osoby korzystającej z usług.

11. Usługi będą świadczone w dni powszednie a także w soboty w godz. 9.00-19.00. Harmonogram świadczenia usług będzie uzgadniany pomiędzy Wykonawcą a świadczeniobiorcą. Uzgodniony harmonogram zostanie przekazany Zamawiającemu.

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość elastycznego dostosowywania godzin świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz czasu ich trwania stosownie do zmieniających się okoliczności, leżących tak po stronie klientów jak i ich opiekunów.

13. Przez godzinę świadczenia usługi Zamawiający rozumie godzinę zegarową (60 minut) świadczenia usługi. Do świadczonych usług nie wlicza się czasu dotarcia opiekuna do miejsca świadczenia usług, ani też kosztów dojazdów.

14. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zachowania  odpowiedniej  jakości  i  terminowości świadczonych usług.

15. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji świadczonych usług w formie:

- kart  realizacji  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  z  podpisami  klientów, potwierdzających czas pracy specjalistów,

- sprawozdań z realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, dołączanych do comiesięcznego rozliczenia usług.

16. Zamawiający przewiduje formy zatrudnienia:

1) umowa o świadczenie usług w przypadku firm dysponujących osobami, które posiadają kwalifikacje niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia

2) umowa cywilno-prawna w przypadku osób fizycznych.

Wymagania niezbędne

Osoba wykonująca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, zmienione rozporządzeniem z dnia 6 lipca 2006 r. tj.:

1) posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu:

- pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty, innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć specjalistyczne usługi.

2) wykazać się co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących placówek:

- szpitalu psychiatrycznym,

- jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,    

- ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym,

- zakładzie rehabilitacji,

- innej jednostce niż wymienione powyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3) w uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2 i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje;

4) posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług.

5) posiadać minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi
w zakresie, którego oferta dotyczy.

Wymagania dodatkowe

1) posiadanie kwalifikacji (kursy, szkolenia)

2) posiadanie referencje (opinii) z dotychczasowych miejsc pracy. 

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Umowa o udzielenie zamówienia na usługę społeczną zostanie zawarta na czas oznaczony.

2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.

V KRYTERIA OCENY OFERT:

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:

1) cena ofertowa brutto C – 60 pkt

2) doświadczenie w świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi D – 40 pkt

 

Ad 1) Opis sposobu obliczania ceny i przyznawania punktów:

 

                       Cena najniższej oferty za godzinę brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------- x 60 pkt
                                       Cena badanej oferty za godzinę brutto

 

Uwagi: w cenę jednej godziny usługi (godzina zegarowa 60 min.) wykonawca musi wkalkulować wszystkie koszty związane z jej realizacją, w tym koszty dojazdu do miejsca świadczenia usług, możliwości kontaktu telefonicznego i pokrycia kosztów usług telekomunikacyjnych związanych
z wykonywaniem czynności np. w celu raportowania przebiegu wizyty u osoby niesamodzielnej.

Ad 2) Opis sposobu przyznawania punktacji:

Punkty w kryterium Doświadczenie zostaną przyznane na podstawie danych zawartych w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia. Punkty przyznane poszczególnym osobom, skierowanym przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zostaną zsumowane i podzielone przez liczbę tych osób.

 

Lp.

Doświadczenie

Liczba punktów

1.

1 rok – 3 lata

10 pkt

2.

3 lata - 6 lat

20 pkt

3.

6 lat - 10 lat

30 pkt

4.

powyżej 10 lat

40 pkt

Całkowita liczba punktów (P), jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona według wzoru:

P = C + D.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w obu kryteriach.

 

VI SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy.

2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

3.  Kompletna oferta powinna zawierać:

 1. formularz ofertowy - załącznik nr 1 do ogłoszenia;
 2. formularz „Informacja dotycząca wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób realizujących przedmiot zamówienia”, odpowiednich do każdej części zamówienia, której dotyczy oferta - załącznik nr 2 do ogłoszenia;
 3. wykaz do oceny w kryterium oceny ofert ,,” - załącznik nr 3 do ogłoszenia;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, zgodnie z wymaganiami (dyplomy, zaświadczenia odbycia stażu, certyfikaty/zaświadczenia ukończenia szkoleń/kursów, świadectwo pracy, umowę o pracę/cywilno-prawną, zaświadczenie o odbytym lub odbywanym wolontariacie, referencje);
 5. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych;
 6. aktualny odpis w właściwego rejestru lub z CEIDG (firma).

4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy, nazwą i adresem Zamawiającego oraz napisem: „Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będących podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach”. Dotyczy części… . Znak sprawy: ZP.271.7.2019.US.”

W przypadku ofert składanych w formie elektronicznej w temacie wiadomości należy umieścić:

„Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będących podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach. ”

VII TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Oferty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Betonowa 1A, w sekretariacie lub przesłać drogą elektroniczną jako skan dokumentów na adres biuro@gops.bialeblota.pl do dnia 27.12.2019 r. do godz. 10:00.
 2. Termin otwarcia ofert: 27.12.2019 r.

VIII OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI ZE STRONAMI ZAMAWIAJĄCEGO JEST: Pani Sonia Porowska – referent: tel. 52 34 94 815, e-mail: biuro@gops.bialeblota.pl.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy;
 2. Formularz „Informacja dotycząca wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób realizujących przedmiot zamówienia”;
 3. Wykaz do oceny w kryterium oceny ofert ,,”;
 4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Tytuł Postępowania: 
Znak sprawy: ZP.271.7.2019.US
Zamawiający: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Białe Błota
Tryb przetargu: 
Kategoria przetargu: 
Stan: 
Data ogłoszenia: 
piątek, Grudzień 20, 2019
Data składania ofert: 
piątek, Grudzień 27, 2019 - 10:00
Data otwarcia ofert: 
piątek, Grudzień 27, 2019 - 10:15
Miejsce składania ofert: 
Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach - sekretariat lub drogą elektroniczną jako skan dokumentów na adres: biuro@gops.bialeblota.pl
Nazwa podmiotu udostępniającego informację: 
Imię i nazwisko osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za jej treść: 
Dorota Gajewska