ZP.271.3.2020.US ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zakładki podstawowe

Białe Błota, dn. 17.06.2020 r.

ZAWIADOMIENIE  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania w trybie ogłoszenia (znak sprawy: ZP.271.3.2020.US) na świadczenie usług w ramach programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 osobom niepełnosprawnych będącym podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach w 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęły 2 oferty. Po dokonanej ocenie spełnienia przez wykonawców wymagań określonych w ogłoszeniu ustalono, że wszystkie oferty spełniają wskazane wymogi.

Do realizacji zamówienia wybrano oferty:

Oferta nr 1 – Pani Joanna Czabańska

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- kwalifikacje – 0 pkt 

- doświadczenie – 5 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 5 pkt

Realizacja usług w ramach umowy zlecenia.

 

Oferta nr 2 – Pani Małgorzata Tomiło

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- kwalifikacje – 0 pkt 

- doświadczenie – 15 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 15 pkt

Realizacja usług w ramach umowy zlecenia.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.