ZP.271.4.2020.US ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zakładki podstawowe

Białe Błota, dn. 31.08.2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania w trybie ogłoszenia (znak sprawy: ZP.271.4.2020.US) na świadczenie usług w ramach programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 osobom niepełnosprawnych będącym podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach w 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania nie wpłynęła żadna oferta.