ZP.271.6.2020.US ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zakładki podstawowe

Białe Błota, dn. 13.10.2020 r.

ZAWIADOMIENIE  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania w trybie ogłoszenia (znak sprawy: ZP.271.6.2020.US) na świadczenie usług w ramach programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 osobom niepełnosprawnych będącym podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach w 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęła 1 oferta. Po dokonanej ocenie spełnienia przez wykonawcę wymagań określonych w ogłoszeniu ustalono, że oferta spełnia wskazane wymogi.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę:

 

Oferta – Pani Anna Grygrowicz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena – 60 pkt

- doświadczenie – 5 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 65 pkt

Realizacja usług w ramach umowy zlecenia.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.